ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Λιμεναρχείο Σάμου υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4256/2014 (Α’92) και του άρθρου 1 της Αριθ.ΠΟΛ.1209/12-11-2018 ΚΥΑ (Β’5092). Η καταχώρηση στο «e-Μητρώο Πλοίων» είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή ιδιοκτήτη ή του χρήστη αντίστοιχα για τις κάτωθι κατηγορίες πλοίων/σκαφών: α) τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας,

β) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τα λοιπά αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α΄256).

Η αίτηση για την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για τα ανωτέρω πλοία που είναι ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018, πραγματοποιείται έως και την 15-05-2019. Οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την καταχώρηση των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών στην εφαρμογή «e-Μητρώο Πλοίων»πραγματοποιείται σύμφωνα με την Αριθ.ΠΟΛ.1209/12-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄5092) η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΛΑΤ46ΜΠ3Ζ-ΜΟΒ.