ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα 09.08.2021 ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος
Μουτζούρης υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΓΕ» ποσού 111.600,00€ (με Φ.Π.Α).
Το κτίριο ΚΕΓΕ μετά την επισκευή του θα παραχωρηθεί ύστερα από
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου για την προσωρινή στέγαση του
Μουσικού Σχολείου έως ότου μελετηθεί και κατασκευαστεί με μέριμνα της
Περιφέρειας κατόπιν προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον
οικείο Δήμο το νέο κτίριο στην Μαυρογένειο Σχολή.
Από το Γραφείο Τύπου