Για υποβολή νέων αιτήσεων, ανανεώσεις αιτήσεων του Επιδόματος Στέγασης όπως επίσης και για κάθε βοήθεια που οι πολίτες χρειάζονται, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που στεγάζεται στην οδό Πατριάρχου Δαμιανού 1(όπισθεν 1ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου)  Τηλέφωνα 2273022975-2273027661. Ωράριο Λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-16:00.

Πιο συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων επιδόματος στέγασης που εγκρίθηκαν έως και 31 Μαρτίου 2019 και στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το εξάμηνο ισχύος τους.

  • Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι έχουν γίνει αλλαγές στα στοιχεία τους κατά το τελευταίο εξάμηνο δεν ανανεώθηκαν και εμφανίζεται το μήνυμα «Η αίτηση δεν ήταν δυνατόν να ανανεωθεί αυτόματα». Δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης (ένδειξη «Νέα αίτηση») από 3/9/2019 έως 31/09/2019, έτσι ώστε να μη χαθεί κανένας μήνας επιδότησης. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, θα προσκομίζεται νέο έντυπο συναίνεσης, καθώς και όποιο τυχόν άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί ανά αίτηση.
  • Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, ανανεώθηκαν αυτόματα και εμφανίζεται το μήνυμα «Η αίτηση έχει ανανεωθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο». Όσοι από τους δικαιούχους έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άρα δεν αποτυπώνονται στην ανανεωμένη αίτηση, μπορούν από 03/09/2019 έως 30/09/2019 να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν Νέα.  Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, θα προσκομίζεται νέο έντυπο συναίνεσης, καθώς και όποιο τυχόν άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί ανά αίτηση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν ισχύ έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, η πληρωμή θα καταβληθεί κανονικά.

 

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών να σημειωθεί πως το Κέντρο Κοινότητας, τηρεί φυσικό αρχείο  των αιτήσεων και των δικαιολογητικών όσων  έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία μας.  Σε περίπτωση ανανέωσης αίτησης οι πολίτες οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου  συμβολαίου  με τουλάχιστον εξαμηνιαία ισχύ. 

Για τους ενδιαφερόμενους πολίτες  που πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, πρέπει να προσκομίσουν :

  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
  • Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου  και άδεια διαμονής σε ισχύ για τους αλλοδαπούς πολίτες
  • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (όπου να αναγράφεται το όνομα του\της αιτούμενου/ης ),
  • Λογαριασμό ΔΕΗ,
  • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο με τουλάχιστον εξαμηνιαία ισχύ  (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να έχει γίνει αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου από τον ενοικιαστή/τρια στην πλατφόρμα του taxisnet).
  • Οι  μονογονεϊκές οικογένειες  οφείλουν να προσκομίσουν δικαστική απόφαση  ή κάποιο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει ότι μόνο ο ένας  από τους δύο ασκεί την επιμέλεια του/των τέκνου/ων.

 

 

Από το Κέντρο Κοινότητας