Το Υπουργείο Οικονομικών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην οικονομία των περιοχών που επλήγησαν την τελευταία περίοδο από θεομηνίες, προχώρησε σε μία νέα διευκόλυνση, ώστε να δώσει περαιτέρω ανάσα τόσο σε νομικά, όσο και σε φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4797/2021 (Α’ 66/23.04.2021) για την Κρατική Αρωγή δόθηκε παράταση της προθεσµίας καταβολής βεβαιωµένων οφειλών, δόσεων ρυθµίσεων και διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό όρους για τις πρόσφατες περιπτώσεις θεομηνιών.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει και τον συντονισμό της υλοποίησης των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα που ακολούθησε της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο σημείωσε ότι:

«Παρακολουθούμε από κοντά τη διαδικασία στήριξης των περιοχών που έχουν πληγεί από θεομηνίες, σε στενή συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς των περιοχών, και όπου χρειαστεί επεκτείνουμε τη στήριξη και προβαίνουμε σε πρωτοβουλίες για να ανακουφίσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν. Προς αυτή την κατεύθυνση, εντάσσεται και η τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, στο πρόσφατο νομοσχέδιο για την κρατική αρωγή, και αφορά την παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής πληρωμής οφειλών που έχουν δημιουργηθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το εξάμηνο που παρέχεται μετά από κάθε θεομηνία. Έτσι, παρέχεται μία περίοδο χάριτος, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, και στα φυσικά και νομικά πρόσωπα παρέχεται η ευχέρεια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί κατά το εξάμηνο των φορολογικών αναστολών που ακολούθησε τη θεομηνία, μετά το τέλος του 2021. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις του «Ιανού», του σεισμού στη Σάμο, της θεομηνίας «Θάλειας» που έπληξε την Εύβοια, αλλά και του σεισμού στη Θεσσαλία. Και υπό αυτή τη λογική, συνεχίζουμε τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνία, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς των εν λόγω περιοχών, όπως είναι το Επιμελητήριο Σάμου, με το οποίο όλη αυτή την περίοδο έχουμε αναπτύξει μία ιδιαιτέρως γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος των επιχειρήσεων και του παραγωγικού ιστού της περιοχής».

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4797/2021 για την Κρατική Αρωγή, προβλέπεται ότι:

1ον. Οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωµένων οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθµίσεων και διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής µε τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν από 1ης.1.2020 έως και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α΄ 114), παρατείνονται µέχρι και τις 31.12.2021.

2ον. Η πληρωμή των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν από 1ης.1.2020 έως και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α΄ 238), αναστέλλεται µέχρι και τις 31.12.2021.

3ον. Ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί έναντι των οφειλών των προηγούμενων δύο παραγράφων δεν επιστρέφονται. Ρυθμίσεις τµηµατικής καταβολής φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων των προηγούμενων δύο παραγράφων και απωλέσθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της παράτασης και αναστολής έως και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, δεν αναβιώνουν.