ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετ. :

α)Η αριθ Δ12α/ΓΠοικ.40365/1254/05.10.2020 ΚΥΑ(ΦΕΚ 4363Β) ΑΔΑ:ΨΔ8Η46ΜΤΛΚ-10Α Διευκρινιστική εγκύκλιος χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ του ΥΠΕΚΥ

β) Η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους ,που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών».

Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της α) ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος

2021, χορηγούνται Δελτία  Μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες :

– Ελληνικής υπηκοότητας,

– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΟΧ)

-υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ’),

– πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του ΠΔ106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄), στο άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α΄)

– αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Σε όλους τους  ανωτέρω δικαιούχους  που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα  και έχουν παθολογο/ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, τους παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών

                                                  -2-

λεωφορείων των ΚΤΕΛ, εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός από Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)

 

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προσκομίζονται στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Π. Ε Σάμου ή στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού Σάμου

κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού:

  1. 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
  2. 2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, ή των ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται το παθολογο/ανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

3 Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος

  1. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

5.Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

6.Οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Δήμου, δικαιούνται δελτίο μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Για τους μη εγγεγραμμένους, απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

7.Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για

εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται  Ιατρική

Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα βεβαιώνεται η

νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

9.Δήλωση του Ν.1599/86 της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και της μη παραλαβή ς Δελτίου Μετακίνησης από άλλη ΠΕ ή ΚΕΠ.               10.Για την έκδοση νέου δελτίου απαιτούνται δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες  ενώ στους δικαιούχους δελτίου συνοδού, συνυποβάλλονται τρεις(3)

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2021.     Τα δελτία μετακίνησης ισχύουν για το 2021. Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν υπάρχει διαθέσιμο. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΕ Σάμου τηλ:22733 53457 και στα κατά τόπους ΚΕΠ της κατοικίας των δικαιούχων του Νομού Σάμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από την Δ/νση ΚΕΠ

του Δήμου Αν.Σάμου