ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνουμε ότι, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το τμήμα ΙΕΚ Βοηθού Γενικής  Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2712/B/1-6-2022  και την υπάριθμ.Γ6α/Γ.Π.23735/24-5-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας ( ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας).

Στο Α΄εξάμηνο εγγράφονται απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι ισότιμων τίτλων .Στο Γ΄εξάμηνο εγγράφονται οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ανάλογης ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους-

Τάξη μαθητείας με απαλλαγή απ΄τα μαθήματα που έχουν ήδη διδαχθεί.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων  υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30η  Σεπτεμβρίου 2022.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ και εγγραφής στο ΙΕΚ αποτελούν τα ακόλουθα:

 

  1. Σχετική αίτηση
  2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών ( απολυτήριο ή πτυχίο ).
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ( απαιτείται μόνο για μοριοδότηση εργασιακής εμπειρίας )
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6.  Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ελάχιστον επιπέδου Β1 όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν.4763/2020 (Α΄254).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία  του ΔΙΕΚ καθημερινά 8.00πμ έως 2.00μμ.  από 1η Σεπτεμβρίου έως και 15η Σεπτεμβρίου.

Δ/νση:  Μαλαγάρι   Σάμου ( πρώην   Μαυρογένειος  Σχολή ).

Τηλ.2273024500 ,  email: teenosil@yahoo.gr

 

ΣΑΜΟΣ   30/8/2022

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ

Γ.Ν ΣΑΜΟΥ