Αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2017 – 2018     θα υποβάλλονται από 25 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2017 στους  Παιδικούς  Σταθμούς  Αγίου Κηρύκου και Ραχών από 25 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Αίτηση (χορηγείται στον παιδικό σταθμό)
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση εργασίας γονέα & φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
  • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016 ή επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού .

(Η αίτηση  θα παραλαμβάνεται αφού κατατεθούν όλα τα  δικαιολογητικά)

   Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ταυτόχρονα η Δημοτική Αρχή  ενημερώνει τις μητέρες που ενδιαφέρονται να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) στη Δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ότι από 24/5/2017 έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Δράση για το σχολικό έτος 2017-2018,  στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α ,                         http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017’ με καταληκτική ημερομηνία  αιτήσεων τις 9/6/2017.

  Για περσότερες πληροφορίες καλέστε στους Παιδικούς Σταθμούς στο 2275022613 (Αγιου Κηρύκου)   &  2275040042 (Ραχών)