ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤ . 515

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ».ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ (ΜΈΤΡΟ ΕΠΑΛΘ 8.3.3.).

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους.
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα .

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Α. Περιοχή εφαρμογής των υποδράσεων και δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου,Ικαρίας& Φούρνοι Κορσεών.

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά τις εξής υποδράσεις και δράσεις:

Δράση 4.2.3.1 –  Δημόσιες Υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας .

Δράση 4.2.3.2 – Υποδομές για την  ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.

Δράση 4.2.3.3 – Υποδομές &  Υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 688.000,00€.

 

 

Γ. Οι πράξεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων,

περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, , σεέντυπη μορφή δωρεάν ή/και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία τηςΟ.Τ.Δ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ (www.kaek-pesamou.info).

Δ. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:

  • αφενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και
  • αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού  χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης.

Ε. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :07/09/2020και ώρα έναρξης 12:00 μμ.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :   07/12/2020 και ώρα λήξης 14:30 μ.μ.

ΣΤ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ.  χάρτες, σχέδια,  κλπ),  ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον Ε.Φ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Ν ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» στη διεύθυνση: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΗ  ΣΑΜΟΣ εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις  εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Ζ. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι: ή Δ/ντρια του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου  Βούρου Αγγελική και Διακονικολάου Αλέξιος Πολιτικός Μηχανικός ΚΑΑΕΚΤ.  Τηλέφωνα επικοινωνίας 2273350428, ή 2273350434,

e-mail:keksamou@yahoo.gr..

 

Για την ΟΤΔ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ