Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στο πλαίσιο του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α’) και στο άρθρο 51 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 νέα ημερομηνία 31.08.2020 (παρ. 2 άρθρο 375 Ν.4700/20), χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

 

Καλούμε τους υπόχρεους που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητο στην περιφέρεια του Δήμου Ανατολικής Σάμου να δηλώσουν τα ορθά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους ηλεκτροδοτούμενα ή μη, κτίρια και οικόπεδα με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

  1. Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Δήλωσης και Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων (ΤΜ) Ακινήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, στην διεύθυνση (https://tetragonika.govapp.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet για την είσοδο στην παραπάνω διεύθυνση.
  2. Στο τμήμα Εσόδων του Δήμου Ανατολικής Σάμου (Δημαρχείο, Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα) προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Χορηγείται στα γραφεία εσόδων του Δήμου.
  • Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Ε9.
  • Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ρεύματος. Αφορά μόνο τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και αυτά που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση αλλά έχουν παροχή ρεύματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2273350152 -2273350136 – 2273350147.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου