ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2017-2018 από 25/10-30/11/2017

 

Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της α) ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος

2017, χορηγείται Δελτίο  Μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες:

– Ελληνικής υπηκοότητας,

– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.,

– υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά

από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

-αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951,για το Καθεστώς των Προσφύγων όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

 

Σε όλους τους  ανωτέρω δικαιούχους  που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στον Νομό Σάμου και έχουν παθολογο/ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, τους παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ  Σάμου.

 

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προσκομίζονται στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Π. Ε Σάμου ή στα ΚΕΠ του Δήμου Σάμου:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το

Παθολογο/ανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

                                                     -2-

3.Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοτούμενων του Δήμου, για όσους λαμβάνουν προνοιακό επίδομα  από την Δ/νση Πρόνοιας ή το διατροφικό επίδομα από την αντίστοιχη Δ/νση της Π.Ε

  1. Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής εν ισχύ, στην οποία πιστοποιείται παθολογο/ ανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον για όσα άτομα είναι ασφαλισμένα.

5.Οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Δήμου, δικαιούνται δελτίο μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Για τους μη εγγεγραμμένους, απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

6.Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για

εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται  Ιατρική

Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα βεβαιώνεται η

νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

8.Δήλωση του Ν.1599/86 της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και της μη παραλαβή ς Δελτίου Μετακίνησης από άλλη ΠΕ ή ΚΕΠ.

9.Για την έκδοση νέου δελτίου απαιτούνται δύο(2)πρόσφατεςφωτογραφίες  ενώ στους δικαιούχους δελτίου συνοδού συνυποβάλλονται τρεις(3)

 

Ημερομηνία έναρξης 25 Οκτωβρίου και λήξης η 30 Νοεμβρίου 2017.

Τα δελτία μετακίνησης ισχύουν για το 2017 και για όσο διάστημα του 2018 απαιτείται να εκδοθεί η νέα ΚΥΑ για τη χορήγησή τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΕ Σάμου και στα ΚΕΠ.

 

Από την Δ/νση ΚΕΠ