ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΩΔΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Άρθρου 58, «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»,του Ν. 3852/2010, , Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α’/2010), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Άρθρου 94, «Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων», του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α’/2010), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Την με Α.Π. ΓΓ 6056/31-10-2020 Απόφαση του ΓενικούΓραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνεπεία του ισχυρού σεισμού της 30/10/2020
  4. Τις εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια, την ανάγκη άρσης επικινδυνοτήτων καθώς και την ανάγκη ελέγχου της δομικής ακεραιότητας, των κτιρίων που στεγάζουν δραστηριότητες ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων, ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, ορχηστρών και μουσικής δωματίων, καθώς και των δομών των δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ανατολικής Σάμου προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των φιλοξενουμένων παιδιών, του μαθητικού πληθυσμού, καθώς και των στελεχών των Δομών.
  5. Την ανάγκη προστασίας των πολιτών από τους κινδύνους που διατρέχουν από επαγόμενα του σεισμού κατολισθητικά φαινόμενα και από εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων ή στοιχείων τους κατά την μετασεισμική περίοδο

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την αναστολή λειτουργίας για το διάστημα από τις 16 έως και τις 20 Νοεμβρίου 2020, των:

  1. Δομών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
  2. Ιδιωτικών Μουσικών Ιδρυμάτων, Ωδείων, Μουσικών Σχολών, Χορωδιών, Ορχηστρών και μουσικής δωματίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ