Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Νομού Σάμου ενημερώνει τα μέλη του  ότι όπως προκύπτει από την παραγ. 2 του άρθρ. 75 του Ν.4582/2018  (ΦΕΚ Α΄/11.12.2018) « Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού  αριθμού  γνωστοποίησης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.)  του Υπουργείου Τουρισμού εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ».

Δεδομένου ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 11.01.2019 παρακαλούμε τα μέλη μας

να φροντίσουν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στην

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- Υπουργείο Τουρισμού

Τζ. Αρίσταρχου 6,  81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, συνοδευόμενη με τα αποδεικτικά γνωστοποίησης, με

την επισήμανση ότι η θεσπιζόμενη υποχρέωση αφορά όχι μόνον στην γνωστοποίηση των

τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και στην τυχόν γενομένη γνωστοποίηση των

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών δεξαμενών αυτών.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε στην παρούσα τύπο αίτησης η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας συνοδευόμενη με τα αποδεικτικά γνωστοποίησης, με την επισήμανση ότι η θεσπιζόμενη υποχρέωση αφορά όχι μόνον στην γνωστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και στην τυχόν γενομένη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών δεξαμενών αυτών.

Συνημμένη: Μία Αίτηση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Αρ. Πρωτ/λου : ΒΑ/ ..……………….…

Ημ/νία :             ..………………………….

 

 

 

  Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………………………………………………

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ………………………………………….…………….…..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ………………………………………….…..……

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : …………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ……………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………………..………………..…………………………….……………

e-mail   επιχείρησης (υποχρεωτικό):………………………..

………………………………………………………………………………

Για λογαριασμό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ/ΕΕΔΔ…………………… ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………..………………………

 

Προς την:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

                                    ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                              Υπουργείου Τουρισμού

                                   Τζ. Αρίσταρχου 6,

                     81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

                                  

 

  1. Παρακαλούμε για την καταχώρηση της/των γνωστοποίησης/ων του καταλύματός μου στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Τουρισμού.
  2. Επισυνάπτουμε το/α ανωτέρω σχετικό/ά αποδεικτικό/ά γνωστοποίησης.

Συνημμένα:

 

 

Ο / Η  Αιτ……….