Από το  Υπουργείο  Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε  η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Αίτησης –Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης – Δήλωσης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιότερων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει για τη δική τους διευκόλυνση να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι στο πλησιέστερο Λύκειο ή στη ΔΙΔΕ Σάμου στο τηλ. 22730-21349 & 21350.