Η  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

ΚΑΛΕΙ

 

Τους αθλητικούς  συλλόγους, τα σωματεία και τους φορείς που έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σκοπό στο καταστατικό τους την ανάδειξη και ενίσχυση του αθλητισμού να υποβάλουν προτάσεις υλοποίησης δράσεων προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο “Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού 2024” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

 1. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
 • Συνδιοργανώσεις αθλητικών δράσεων με μαζικό χαρακτήρα.
 • Συνδιοργανώσεις και δράσεις με στόχο τις μικρές και αναπτυσσόμενες ηλικίες.
 • Ενίσχυση και ανάδειξη υφιστάμενων σημαντικών αθλητικών θεσμών.
 • Επιδίωξη για ανάληψη αθλητικών δράσεων υπερτοπικού χαρακτήρα.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 • Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την ένταξή τους στο «Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού 2024» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Οι προτάσεις θα αφορούν την κατάρτιση ενός αθλητικού σχεδίου με δράσεις στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία και οι φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σκοπός του καταστατικού τους είναι η ανάδειξη, ενίσχυση, προστασία και προβολή του Αθλητισμού. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του εκάστοτε φορέα.
 • Κάθε φορέας έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) πρότασης.
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email:         athlitismos@pvaigaiou.gov.gr
 • H υποβολή προτάσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Μαρτίου 2024.
 • Δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα αξιολογούνται προτάσεις που υποβάλλονται πέραν της ανωτέρω προθεσμίας.
 • Πληροφορίες για το «Σχέδιο Δράσης Aθλητισμού 2024» οι φορείς μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Β.Α. και στα τηλ.:2251353913 (κ. Γεώργιος Χατζησταυράκης ).
 • Σχετικές πληροφορίες, καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης για το «Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού 2024» υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της ΠΒΑ και συγκεκριμένα στο link:

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

 • Από το συγκεκριμένο link οι φορείς θα μπορέσουν να ανακτήσουν και το προτυποποιημένο «Δελτίο Υποβολής Πρότασης» το οποίο οφείλουν και να χρησιμοποιήσουν / συμπληρώσουν για να υποβάλουν την Πρόταση τους, η οποία θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό του «Δελτίου Υποβολής Πρότασης» έγγραφο, το οποίο θα φέρει το λογότυπο του φορέα.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια ομάδα εργασίας που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Β.Α., οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα κάτωθι κριτήρια προκειμένου να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις προς ένταξη προτάσεις:

 • Αρμοδιότητα Φορέα
 • Επάρκεια Φορέα
 • Σκοπιμότητα Πρότασης
 • Αποτελεσματικότητα Πρότασης
 • Αποδοτικότητα Πρότασης

 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Απριλίου 2024, με τη σύνταξη σχετικού «Πίνακα Αξιολόγησης και Επιλογής».

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων δεν προβλέπεται.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2024»ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με την Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού θα συντάξει το «Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού 2024», της ΠΒΑ, το οποίο θα εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Κωνσταντίνος Μουτζούρης