Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στα πλαίσια πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 : «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», υπέβαλλε πρόταση με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ» η οποία εκπονήθηκε και υπεβλήθη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, προκειμένου να δώσει πλέον οριστική λύση στο πρόβλημα των μεγάλων απωλειών του δικτύου.

Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα γίνει εξοικονόμηση σε ανθρώπινους (απασχόληση προσωπικού σε καθημερινή βάση για την αποκατάσταση των συνεχών ζημιών και διαρροών) , οικονομικούς (μεγάλο κόστος συντήρησης του παλαιού δικτύου, μεγάλο κόστος κατανάλωσης ενέργειας για την άντληση πολλαπλά μεγαλύτερης ποσότητας ύδρευσης έναντι της απαιτούμενης) και περιβαλλοντικούς (κατανάλωση ενέργειας) και υδάτινους πόρους ( καθημερινά καταναλίσκονται μεγάλες ποσότητες πόσιμου ύδατος σε απώλειες και διαρροές με αποτέλεσμα στην πόλη της Σάμου να μην υπάρχει επάρκεια να υδροδοτηθεί σε 24ωρη βάση , ενώ να υπάρχει παράλληλα έλλειμμα επάρκειας ακόμα και μερικής υδροδότησης ορισμένων περιοχών εντός του αστικού ιστού).

Με το προτεινόμενο έργο και σε συνδυασμό με την πράξη αντικατάστασης των εξωτερικών δικτύων και κατασκευής δεξαμενών αποθήκευσης, θα είναι πλέον δυνατή η πλήρης απομόνωση του παλαιού δικτύου από το νέο.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης θα υλοποιήσει αυτό το έργο για να δοθεί πλέον οριστική λύση στην υδροδότηση της πόλης μας.