ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤH ΔΡΑΣΗ 4.2.2. «Μεταποίηση εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν) ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.

 

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου λαμβάνοντας υπόψη την αρ. 1521/76105/12-7-2017 τροποποίηση και αντικατάσταση της 1 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠ.Α.Α.Τ., καλεί εκ’ νέου όλους τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 που είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και επιθυμούν, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) ( μη γεωργικό προϊόν)».

 α) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.2, υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον  ιστότοπο http://www.ependyseis.gr/mis.,

β) Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ για το 4.2.2 πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 27/07/2017 έως 26/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης από 03/08/2017.

δ) Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ΠΕ Σάμου

Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr), (www.agrotikianaptixi.gr), στον ιστότοπο της Διαύγειας https://www.diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ1ΚΑ4653ΠΓ-7ΩΜ, της  Περιφέρειας Β.Αιγαίου.( http://www.pvaigaiou.gov.gr). και να αποστείλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση me22u174@minagric.gr

 

 

Η

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ