ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τοποθετείται, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4825/2021 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/4.9.2021) και προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Φορέων Υγείας , ο κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως επικουρικός ιατρός ειδικότητας Οδοντιατρικής στο Γ.Ν. Σάμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

 

Ο Διοικητής

 

Νικόλαος Α. Στεφανής