Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία και Πειραματικά Νηπιαγωγεία διέπεται από τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 18 του ν. 4692/20 (Α΄111). Κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18, «Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών.

Για τα νήπια που φοιτούν κατά το σχολ. έτος 2023-24 σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο, συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, καθώς και τους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού οι οποίοι το σχολικό έτος 2023-24 φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό και επιθυμούν να φοιτήσουν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 18 που ορίζει ότι:
«Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, γίνεται χωρίς να διενεργηθεί νέα κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων κατά περίπτωση:

α) Μαθητές/τριες, που φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό Νηπιαγωγείο και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο.

Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια Α’, Β ‘, και Γ’ της παρούσας κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Μαρτίου 2024. Στη συνέχεια υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, (Αρχική Εκπαίδευση  Εγγραφή σε σχολείο  Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία) προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Δημοτικό της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr/ και στις ιστοσελίδες των Πειραματικών σχολικών μονάδων. Στην ίδια ιστοσελίδα ανακοινώνεται η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τον αριθμό των εισακτέων ανά σχολείο, βαθμίδα και Περιφέρεια, για το σχολικό έτος 2024-25.

β) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α΄τάξη του συνδεδεμένου με αυτό Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

Οι παραπάνω μαθητές/τριες εγγράφονται αυτοδίκαια, χωρίς κλήρωση, στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

γ) Μαθητές/τριες που προέρχονται από Πειραματικό Νηπιαγωγείο, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α΄τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

Οι γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο φοίτησης ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024. Ακολούθως, εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια Α, Β, και Γ της παρούσας, κατά το διάστημα 1-20 Μαρτίου 2024.

Μετά τη διεξαγωγή της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την εισαγωγή σε Πειραματικά Δημοτικά, η οποία για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και την έκδοση των αποτελεσμάτων ανά σχολική μονάδα, οι επιτυχόντες μαθητές εγγράφονται στο Πειραματικό Δημοτικό επιτυχίας τους. Τα επιμέρους θέματα και διαδικασίες ρυθμίζονται με σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ). Οι υπόλοιποι υποψήφιοι (επιλαχόντες) θα εγγραφούν στο Δημοτικό σχολείο που ανήκουν χωροταξικά και στο οποίο έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής. Οι επιλαχόντες οι οποίοι καλούνται να εγγραφούν στα Πειραματικά Δημοτικά προκειμένου να καλύψουν κενούμενες θέσεις μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ακολουθούν τη διαδικασία της μετεγγραφής.