Θέμα: « Μονιμοποίηση 170 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο ΠΣ »

Κύριε Υπουργέ

Ο νόμος 3938/2011 ΦΕΚ 61/Α/31-3-2011 στο άρθρο 15 παρ. 8  προβλέπει την ένταξη στο μόνιμο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης εφόσον κατά το έτος της πρόσληψής τους δεν είχαν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους και είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 68970 Φ 300.2 / ΦΕΚ 1269/14-12-2015 τ. Γ προσλήφθηκαν από την 15-12-2015, 82 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης από επιλαχόντες του πίνακα των εποχικών και με την υπ’ αριθμ 11634 Φ 300.2/23-02-2016 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. προσλήφθηκαν 140 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης από ιδιώτες την 01/03/2016 εκ των οποίων οι 121 ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους.

Μετά το πέρας της 5ετείας για τους 170 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ( 121 εξ ιδιωτών και 49 επιλαχόντες που πληρούν τις προϋποθέσεις ) δεν εκδόθηκε ΦΕΚ για την μονιμοποίηση τους όπως προβλέπει ο νόμος 3938/2011.

Κύριε Υπουργέ

Λόγω ότι  η έλλειψη προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα επιβαρύνει αισθητά την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, θεωρούμε ότι η μονιμοποίηση των ανωτέρω συναδέλφων πρέπει να επισπευσθεί ώστε σύντομα να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.

Επίσης  ζητάμε να υπάρξει σχετική ενημέρωση:

  • Για ποιους λόγους καθυστερεί η διαδικασία ένταξης των ανωτέρω συναδέλφων στο μόνιμο Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος;
  • Με ποιο εργασιακό καθεστώς εργάζονται οι παραπάνω συνάδελφοι από το χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης της πενταετίας και έπειτα;

Είναι γεγονός ότι η μη έκδοση ΦΕΚ μονιμοποίησης των προαναφερόμενων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εγείρει σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της μισθοδοσίας τους, τη διασφάλιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ρυθμιστούν οι όποιες αδικίες προκύπτουν από την καθυστέρηση της διαδικασίας ένταξης των συναδέλφων στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ