Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Πανάγος Κουφέλος ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Yφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σίμου Κεδίκογλου με την οποία ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία συστήματος για την ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων ιπποειδών καθώς και την καταχώριση των εγκαταστάσεων ιπποειδών και των υπευθύνων επιχειρήσεων αυτών.

Επισημαίνεται ότι το ΦΕΚ 2028/21-4-2022  τεύχος Β΄ αρχίζει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στις 21 Οκτωβρίου του 2022.

Σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην όλη διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται και τον τρόπο συμπλήρωσης της αιτήσεως επισυνάπτονται στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για κάθε σχετική πληροφορία στα τηλέφωνα 2251047427 και 2251042236 (Τμήμα Κ.Α.Φ.Ε.) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 726/107637/21-4-2022, (ΦΕΚ 2028/21-4-2022  τεύχος Β΄ ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αρχίζει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή της δηλαδή στις 21 Οκτωβρίου του 2022 , θεσπίζεται η  δημιουργία συστήματος για την ταυτοποίηση και καταχώριση των δεσποζόμενων ιπποειδών, την καταχώριση των εγκαταστάσεων ιπποειδών και των υπευθύνων επιχειρήσεων αυτών.

Για τη καταχώριση των εγκαταστάσεων ιπποειδών  σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει:

 • ο υπεύθυνος εγκατάστασης ιπποειδών, πριν από την είσοδο ζωικού κεφαλαίου στην εγκατάσταση του, να υποβάλλει στην κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής αρμοδιότητας του αίτηση, προκειμένου η εγκατάσταση να καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Κτηνιατρικής Ηλεκτρονική Βάσης Δεδομένων που τηρεί και να της αποδοθεί ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης

 

 Η αίτηση περιλαμβάνει:

 • το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή τον αριθμό άλλου εγγράφου ταυτοποίησης,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα (τηλέφωνο ,κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας),
 • την έδρα της εγκατάστασης (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Διεύθυνση,ΤΚ, Γεωγραφικές Συντεταγμένες),
 • στην περίπτωση εγκατάστασης όπου διατηρούνται δεσποζόμενα ιπποειδή σε ημιελεύθερες συνθήκες, σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 

Εν συνεχεία η Κτηνιατρική Υπηρεσία  καταχωρεί την εν λόγω εγκατάσταση και τα στοιχεία του υπευθύνου της στην ΚΗΒΔΙ και της αποδίδει τον μοναδικό κωδικό αριθμό καταχώρισης.

Η μορφή του κωδικού αριθμού είναι η εξής: ELXX01ZZZZ Όπου:

 • ΧΧ: ο κωδικός αριθμός του Νομού (Περιφέρειας στην περίπτωση του Νομού Λέσβου),
 • 01: δείκτης ότι πρόκειται για εγκατάσταση ιπποειδών. ΖΖΖΖ: ο αύξων αριθμός της εγκατάστασης.

 

Η απόδοση του κωδικού αριθμού καταχώρισης δεν αποτελεί τεκμήριο για τη νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων ιπποειδών διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο για τρία τουλάχιστον (3) έτη.

 

Για τη ταυτοποίηση και καταχώριση ιπποειδών που γεννιούνται στη χώρα σύμφωνα με το  άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 726/107637/21-4-2022, (ΦΕΚ 2028/21-4-2022  τεύχος Β΄ ) θα πρέπει :

 • όλα τα δεσποζόμενα ιπποειδή που γεννιούνται στη χώρα να ταυτοποιούνται ατομικά με ενέσιμο πομποδέκτη(μέσο ταυτοποίησης), ο οποίος φέρει ένα μοναδικό κωδικό που εκπέμπει.
 • Η εμφύτευση του πομποδέκτη πραγματοποιείται αποκλειστικά από κτηνίατρο.
 • Ο κτηνίατρος που πραγματοποιεί την εμφύτευση και ο υπεύθυνος επιχείρησης ιπποειδούς συνυπογράφουν ένα έντυπο ταυτοποίησης.

 

Εν συνεχεία ο υπεύθυνος  υποβάλλει το παραπάνω έντυπο ταυτοποίησης :

 • στην κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που επιβλέπει την εγκατάσταση του και στην οποία διαμένει συνήθως το ιπποειδές, προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση τυποποιημένου εγγράφου ταυτοποίησης
 • Σε περίπτωση αλλαγής υπευθύνου επιχείρησης του ιπποειδούς, ο νέος υπεύθυνος, πρέπει εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που ανέλαβε την ευθύνη του ιπποειδούς να υποβάλλει αίτηση στην κτηνιατρική υπηρεσία προς ενημέρωση για τη μεταβολή αυτή.
 • Ο υπεύθυνος επιχείρησης ιπποειδούς μεριμνά ώστε κάθε ιπποειδές υπό την ευθύνη του να ταυτοποιείται, εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία γέννησης του ζώου και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την αναχώρηση του ζώου από την εγκατάσταση όπου γεννήθηκε για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
 • Σε περίπτωση θανάτωσης ή θανάτου ιπποειδούς, με ευθύνη του υπεύθυνου επιχείρησης του ιπποειδούς ,ανακτάται από το ιπποειδές ο ενέσιμος πομποδέκτης και το αργότερο εντός επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία θανάτωσης ή θανάτου του ιπποειδούς, παραδίδεται στην κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου καταστρέφεται.

 

Η μετακίνηση ιπποειδών εκτός Νομού Λέσβου θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει ταυτοποιηθεί το ιπποειδές στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της  Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Β.Αιγαίου και το ζώο φέρει εμφυτευμένο πομποδέκτη.

Η αριθ. πρωτ. 726/107637/21-4-2022, (ΦΕΚ 2028/21-4-2022  τέυχος Β΄ ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα έχει ισχύ από της 21 Οκτωβρίου 2022

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται  από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 2251047427 και 2251042236 (Τμήμα Κ.Α.Φ.Ε.) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.