Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝ/ΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 103/04-10-2023,  καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 9η  Τακτική Γενική Συνέλευση την 15ην  Οκτωβρίου 2023 ημέρα Κυριακή (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 22αν   Οκτωβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 01/10/2022 έως και 30/09/2023.

 

  1. ΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 01/10/2022 έως και 30/09/2023.

 

  1. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2022.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2022 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2023.

 

  1. ΄Εκθεση Τρυγητού 2023.

 

  1. Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Συνεταιρισμού, για την ενσωμάτωση της πολιτικής των άρθρων 9 και 10 του Ν. 4808/21, για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

 

  1. Α) Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση περί του ύψους των χρηματοδοτήσεων που μπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισμός και των όρων τους.

     Β) Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για τη συνομολόγηση και υπογραφή με την Τράπεζα Πειραιώς νέας σύμβασης χρεολυτικού δανείου μέσω της υφιστάμενης σύμβασης Πίστωσης με Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό υπ’ αριθ. 35706000/0137, με σκοπό τη Δημιουργία μονάδας απόσταξης και εμφιάλωσης τσίπουρου συνολικού προϋπολογισμού € 670.270, διάρκειας 5 ετών έως του ποσού των ευρώ εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων (€ 172.000,00)

Γ) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ  του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ  να ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος για λογαριασμό του Συνεταιρισμού θα προβεί στην υπογραφή της  ανωτέρω σύμβασης,  καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου.

Δ) Λήψη απόφασης του ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ για ενεχυρίαση της υπ’ αριθ. 6358-040030-071 κατάθεσης του Συνεταιρισμού, επί του εκάστοτε υπολοίπου  και χορήγηση σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης προς το μέλος  του  Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

 

  1. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις.

 

 

 

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

 

 

ΥΓ: Την ΄Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,  την ΄Εκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου και τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μπορείτε να τις δείτε στο site του Συνεταιρισμού: www. samoswine.gr  και στην ηλεκτρονική εφημερίδα ΣΑΜΙΑ ΑΜΠΕΛΟ.