ΕΤΙΚΕΤΑ "ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ"

Μίσθωση έκτασης αιγιαλού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου

Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/06/2021 (ΚΥΑ 51872/ΕΞ2021 ΦΕΚ Β΄1798/29-04-2021). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν στην σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος

Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση αιγιαλού

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Η ισχύς της ανωτέρω ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλ. από 15.05.2020) και λήγει στις 31.12.2022. Καλούνται οι όμορες του