ΕΤΙΚΕΤΑ "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Το Εργατικό Κέντρο Σάμου καλεί τα μέλη του στο 33ο συνέδριο στις 8 Φεβρουαρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,             Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σάμου σας καλεί να πάρετε μέρος στο 33ο Συνέδριο του Κέντρου που θα γίνει στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Ε.Κ.Σ., ως εξής: ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ώρα 5.00΄ το απόγευμα, με θέματα  : Διοικητικός Απολογισμός και Θέσεις του 33ου Συνεδρίου. Οικονομικός Απολογισμός (από 1/1/19 μέχρι 31/12/19). Προϋπολογισμός έτους 2020 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Πρόσκληση για την σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση σε φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και πολίτες του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή τους  στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης   Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου  πρόκειται να προβεί στην συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το