ΕΤΙΚΕΤΑ "ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ"

Αίτημα παράτασης συμβάσεως στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες και ΚΚΠ για 30.333 θέσεις εργασίας

Οι υπογράφοντες την παρούσα, οι οποίοι είμαστε τοποθετημένοι για χρονικό διάστημα 8 μηνών σε Υπηρεσίες του Δήμου Σάμου προς εκτέλεση της υπ’ αριθ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης: “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020”,που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, επαγόμεθα τα εξής: Όλοι οι συμμετέχοντες είμαστε απασχολούμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω και υπηρετούμε σε ένα Δήμο