ΕΤΙΚΕΤΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ"

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Δυτικής Σάμου Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)   ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ : Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, ιδίως των αρ. 64 και 74. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων

Την μείωση των αντικειμενικών αξιών ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου με την υπ΄  αριθ. 1/ 17.01.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά την μείωση των αντικειμενικών αξιών σε περιοχές  χωρικής  του αρμοδιότητας όπου οι προσδιορισθείσες αξίες είναι αρκετά υψηλές. Στην απόφαση (ΑΔΑ: 903Σ46ΜΦ08-ΒΦΑ ) αναφέρονται οι συνέπειες που θα προκύψουν με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών όπως η αύξηση του ΕΝΦΙΑ του ΤΑΠ, του ΦΠΑ, του φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής και

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ». Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 2η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  07  Φεβρουαρίου  2022, ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης 18:00΄  και λήξη 23:30΄. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με