ΕΤΙΚΕΤΑ "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο Νομό Σάμου για αύριο 13 Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), για αύριο Τρίτη   13 Ιουλίου 2021 , προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3)  στην Σάμο την  Ικαρία και τους Φούρνους. Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε Σάμου συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο 26 Ιουνίου

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) αύριο Σάββατο  26  Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), για  αύριο Σάββατο 26   Ιουνίου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3)  στην Σάμο την  Ικαρία και τους Φούρνους. Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε Σάμου συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) αύριο Παρασκευή 25  Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), για  αύριο Παρασκευή 25  Ιουνίου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3)  στην Σάμο την  Ικαρία και τους Φούρνους. Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε Σάμου συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που

Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η µετακίνηση εκτός νοµού και ποια έγγραφα είναι απαραίτητα για τον έλεγχο

Με κοινή υπουργική απόφαση (Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.27818/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1648/03- 05-2020) επιβλήθηκε απαγόρευση των µετακινήσεων των πολιτών εκτός του νοµού που διαµένουν. Ο περιορισµός ισχύει για το χρονικό διάστηµα, από 4.5.2020 ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00 και δεν καταλαµβάνει µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικούς Γραµµατείς και Υπηρεσιακούς Γραµµατείς, βουλευτές, δηµάρχους, Αντιδηµάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και συντονιστές αποκεντρωµένων διοικήσεων για µετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των

Αποφάσεις του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Σάμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στα νησιά μας

ΘΕΜΑ: «Λήψη αποφάσεων για την ετοιµότητα αντιµετώπισης και ενηµέρωσης σχετικά µε την αποτροπή µετάδοσης του COVID -19». Έχοντας υπόψη: Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ( αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, στ ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Π.∆.137/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως ισχύουν σήµερα. Τις διατάξεις του Νόµου 3013/ΦΕΚ102/01-05-2002 περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις. Την µε αρ.