ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ"

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου λόγω της αναγγελίας του θανάτου του Λεωνίδα Βασιλειά

Aνακοίνωση Στη Σάμο, σήμερα την 20η Μαΐου 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεών του, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 10184/16-5-2019, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Αμυρσώνη Κων/νου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (φεκ Α’ 87). Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Ο