Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου.

1. Πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού σταθµού Μαραθοκάµπου». Εισηγητής: Βασιλειάς ∆ηµήτρης Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Σάµου.

2. Ψήφιση κανονισµού Ύδρευσης ∆ήµου Σάµου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήµαρχος Σάµου.

3. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού. Εισηγητής: Οικονοµική επιτροπή- Οικονοµική υπηρεσία

4. Χαρακτηρισµός Αστικών περιοχών στο ∆ήµο Σάµου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήµαρχος πρόεδρος της ΕΠΖ.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Τ/Κ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ-ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ- ΣΤΑΥΡΙΝΗ∆ΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ» Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες

7. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «∆ιάνοιξη Γεώτρησης Βλαµαρής». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

8. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «∆ιάνοιξη Γεώτρησης Αγ. Θεοδώρων» Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες

9. Έγκριση µελέτης καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δυο τουαλετών και Ντουζιέρων στο Λιµάνι Μαλαγαρίου». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆Ε ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

14. Χορήγηση παράτασης αποπεράτωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής παραλής του έργου: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ» Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

16. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή παροχών –συνδέσεις δικτύου ύδρευσης πόλης Σάµου». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΑΜΟΥ (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΕΡΓΟ). Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

18. Έγκριση κατασκευής ειδικού διαχωριστικού στην πλατεία Μανολάτων. Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
3

19. ∆ιατύπωση γνώµης σχετικά µε την ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Έργα Επέκτασης Αλιευτικού καταφυγίου Μπάλου στη θέση Μπάλος ∆ηµοτικής Ενότητας Κουµεΐκων του ∆ήµου Σάµου του Ν. Σάµου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

20. Συγκρότηση Γνωµοδοτικών Οργάνων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2013 Εισηγητής: Τµήµα προµηθειών

21. Κατανοµή λειτουργικών δαπανών σε Α’ βάθµια και Β’ βάθµια Σχολική Επιτροπή. Εισηγητής: Καραγιάννης ∆ηµήτριος πρόεδρος επιτροπής παιδείας.

22. Κατανοµή ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων. Εισηγητής: Καραγιάννης ∆ηµήτριος πρόεδρος επιτροπής παιδείας.

23. Έγκριση της υπ’ αριθµ. 95/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ µε θέµα: 4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016. Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠ∆∆.

24. Αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος.

25. Πρόταση της ∆/Κ Πυθαγορείου για παραχώρηση χρήσης µιας αίθουσας του παιδικού σταθµού Πυθαγορείου. Εισηγητής: Βαλκαµλής Βασίλειος Αντιδήµαρχος Σάµου

26. Μετακινήσεις ∆ήµαρχου, Αντιδηµάρχων και δηµ. συµβούλων.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµυρσώνης Κων/νος