Σκοπός της απόφασης (ΑΔΑ:63ΑΩ46ΜΔΨΟ-Θ7Α) είναι ο σχεδιασμός της διαδικασίας για την οριστική διακοπή λειτουργίας των εν λόγω δομών, τη μεταφορά του πληθυσμού στη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή και την απόδοση της γης στην τοπική κοινωνία.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο (α) τον σχεδιασμό της διαδικασίας για την οριστική διακοπή λειτουργίας της ανοιχτής δομής φιλοξενίας στη Σάμο (Βαθύ) και της ανοικτής δομής Λέρου και τη μεταφορά του πληθυσμού στη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή και (β) την απόδοση της γης στην τοπική κοινωνία με σκοπό την αναβάθμισή της και τη χρήση της προς όφελος του τοπικού πληθυσμού.

2. Μέλη της ομάδας εργασίας ορίζονται οι εξής:

1. Εμμανουήλ Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως τακτικό μέλος και εκτελών χρέη Προέδρου της παρούσας Ομάδας Εργασίας, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από τον Αναστάσιο Μαντάγαρη, Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο,

2. Δημήτριος Μάλλιος, Υποστράτηγος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως τακτικό μέλος και Παναγιώτης Καραΐσκος, Ταξίαρχος ως αναπληρωματικό,

3. Γεώργιος Στάντζος, Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου ως τακτικό μέλος και Βασίλειος Βαλκαμλής, Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου ως αναπληρωματικό,

4. Παναγιώτης Καφετζέλλης, Αντισυνταγματάρχης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως τακτικό μέλος και Γεώργιος Κιρκμαλής, Ταγματάρχης ως αναπληρωματικό,

5. Δημήτριος Βογιατζής, Πρόεδρος Κοινότητας Σαμίων (Βαθύ) ως τακτικό μέλος και Ευάγγελος Τσεσμελής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως αναπληρωματικό,

6. Μαρία Γιαννούλη, ως τακτικό μέλος και Ειρήνη Γερογλή, ως αναπληρωματικό,

7. Ευγενία Αδάμ, Αν. Προϊσταμένη Τμ. Συντονισμού Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ως τακτικό μέλος και Ζωή Αγγέλου, Υπάλληλος Τμ. Συντονισμού Υπηρεσίας Ασύλου ως αναπληρωματικό,

8. Παναγιώτα Μάντη, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείο Υγείας ως τακτικό μέλος,

9. Χρήστος Τσαβαλόπουλος, Επιπυραγός του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ως τακτικό μέλος και Κωνσταντίνος Νίκας, Υποπυραγός ως αναπληρωματικό,

10. Δημήτριος Κουρσουμπάς, Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως τακτικό μέλος και Ντίνα Λεωνιδάκη, Ειδική Σύμβουλο Αντιπεριφερειάρχη ως αναπληρωματικό,

11. Maha Kashoor, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες ως τακτικό μέλος και Ερασμία Ρουμανά, ως αναπληρωματικό,

12. Ιωάννη Ριρής, Ανθυπυραγός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ως τακτικό μέλος και Κωνσταντίνος Νίκας, Υποπυραγός ως αναπληρωματικό και

13. Αναστάσιος Μαντάγαρης, Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και Σπύρος – Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα, Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ως αναπληρωματικό

14. Ιωάννης – Ανδρέας Θεμέλαρος, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου ως τακτικό μέλος και Χρήστος Ευστρατίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου ως αναπληρωματικό

3. Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί ο Δημήτριος Κιτσώνης, Υπάλληλος του Τμ. Συντονισμού και Εποπτείας Περιφερειακών Δομών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.

4. Στα μέλη και τον/την εκτελών/-ούσα χρέη γραμματέως της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ