Κύριε Καραβοκυρέ, είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται έντονα με τον πρωτογενή τομέα. Τι σας έσπρωξε στο να είστε υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές;

 

Αυτή ακριβώς η απασχόληση μου με τον πρωτογενή τομέα. Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είναι ένα στοίχημα που πρέπει και μπορεί να κερδηθεί στο νέο Δήμο Σάμου. Ο πρωτογενής – αγροτικός τομέας του Δήμου Σάμου  αποτελεί σήμερα έναν σημαντικό τομέα της τοπικής οικονομίας στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο μέρος των συμπατριωτών μας. Επίσης υπάρχει σημαντικός αριθμός συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο δευτερογενή (μεταποίηση) και τριτογενή (εμπόριο – υπηρεσίες) τομέα, που εξαρτώνται από την αγροτική δραστηριότητα. Η αγροτική δραστηριότητα (γεωργία – κτηνοτροφία) συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό τόσο στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού του Δήμου Σάμου, ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα και ορεινά χωρία του Δήμου, όσο και στη διατήρηση του φυσικού τοπίου και των φυσικών πόρων της περιοχής (γεωργική γη, βοσκότοποι).

 

Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης;

 

Ο αγροτικός τομέας της περιοχής έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Στο Δήμο Ανατολικής Σάμου οι δυναμικές καλλιέργειες ( θερμοκήπια, κηπευτικά) είναι ελάχιστες, όπως και οι αρδευόμενες εκτάσεις, ενώ κυριαρχούν οι ξηρικές καλλιέργειες μέτριας/χαμηλής παραγωγικότητας σε ποσοστό άνω του 60% των καλλιεργούμενων εδαφών.

Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα θα μπορούσε αρχικά να γίνει με αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και με αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων. Ο επικεφαλής του συνδυασμού μας ‘’Όλοι μαζί για την Σάμο’’ κ. Νίκος Κατρακάζος αντιλαμβάνεται την  σημασία που έχει για την ανάπτυξη του Δήμου Σάμου η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής,  και προτίθεται τα θέματα Αγροτικής ανάπτυξης να ανατεθούν με συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε έναν από τους αντιδημάρχους.

 

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη Σάμο στον αγροτικό αλλά και κτηνοτροφικό τομέα μπορούν να επιλυθούν;

 

Φυσικά και μπορούν. Δεν υπάρχουν ‘μαγικές’ λύσεις και δεν υποσχόμαστε το ανέφικτο όπως συνήθως γίνεται στις προεκλογικές περιόδους από κάποιους.

Έχουμε σχέδιο, γνωρίζουμε τον τρόπο που θα μας οδηγήσει σταδιακά στην  επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, την ανάπτυξη της πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής αλλά και στην ανάπτυξη των συνδεδεμένων με τη παραγωγή δραστηριοτήτων (μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο).

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα του σχεδιασμού που ο συνδυασμός μας έχει εκπονήσει και όταν εκλέγει άμεσα θα προσπαθήσει να εφαρμόσει. Η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει θέσει τις 9 προτεραιότητες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), μετά το 2020, οι οποίες είναι: Δίκαιο Αγροτικό εισόδημα, Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, Επισιτιστική ασφάλεια, Δράση για τη κλιματική αλλαγή, Μέριμνα για το περιβάλλον, Διατήρηση βιοποικιλότητας και φυσικού τοπίου, Ανανέωση των γενεών, Ακμάζουσα ύπαιθρος, Διασφάλιση ποιότητας Τροφίμων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) έχει επίσης θέσει ανάλογες προτεραιότητες. Με σωστά στελεχωμένες υπηρεσίες και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, οι προτεραιότητες του Προγράμματος μας θα εναρμονιστούν με αυτές της Ε.Ε. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα είτε του ίδιου του Δήμου είτε των αγροτών και των επιχειρηματιών της περιοχής.

Υπάρχουν παραδείγματα καλών πρακτικών στον πρωτογενή τομέα που μπορούμε να ακολουθήσουμε;

 

Πολλά! Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κοινωνική Οικονομία. Πρόκειται για έναν τύπο επιχειρηματικότητας με τη βοήθεια του οποίου έχουν δημιουργηθεί επιτυχημένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις χώρες της Ε.Ε.. Η Κοινωνική Οικονομία έχει πεδίο και στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή, ενώ υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα «Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας» όπου δημιουργείται ένας συνεργατισμός μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών με αμοιβαία οφέλη. Δημιουργούμε, στο πλαίσιο αυτό, το κατάλληλο έδαφος για την ζύμωση, ωρίμανση, έναρξη και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στο τομέα της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής. Η προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας είναι μία από τις βασικότερες προτεραιότητές μας, όπως έχουμε αναφέρει. Αξιοποιώντας μια σειρά μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πετύχουμε τη μετάβαση προς μια οικονομία όπου κάθε διαθέσιμος πόρος θα χρησιμοποιείται με πιο βιώσιμο τρόπο. Σκοπός είναι τα παραγόμενα αγαθά να έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να έχουν πληρέστερο κύκλο ζωής, να αντλούν το δυνατόν περισσότερη αξία τόσο από τις πρώτες ύλες όσο και από τα παραπροϊόντα και τα απόβλητα. Με αυτό το τρόπο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας, μειώνονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε την εφαρμογή πολιτικών κυκλικής οικονομίας μεταξύ άλλων και στο πρωτογενή αγροτικό τομέα.

 

Είναι εύκολο αυτό να εφαρμοστεί στην Σάμο;

 

Κάθε νέο εγχείρημα έχει τις δυσκολίες του και θέλει τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να αρχίζει να αποδίδει. έχουμε την γνώση, που συνεχώς εμπλουτίζεται, το κυριότερο όμως είναι ότι έχουμε την θέληση. Όπως μπορεί κανείς να δει στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας, οι δράσεις αυτές θα έχουν δυναμική προσαρμογή, δηλαδή θα προσαρμόζονται και θα συμπληρώνονται ανάλογα με την αποτελεσματικότητα τους και τις συνθήκες όπως μεταβάλλονται και ισχύουν κάθε φορά. Θα συνεργαστούμε με συλλογικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής (επιμελητήρια, συλλόγους) καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εξειδίκευσης αλλά και εφαρμογή καινοτομιών στη παραγωγή. Συνεργασία με άλλους Δήμους και Περιφέρειες της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας, για τη διοργάνωση επιχειρηματικών ανταλλαγών και επισκέψεων. Συνεργασία με φορείς αγροτών (ομάδες, συνεταιρισμούς, συλλόγους κλπ) και με επιχειρήσεις μεταποίησης για τη πιστοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής (π.χ ΠΓΕ) αλλά και τη προώθηση τοπικών προϊόντων σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Όλα αυτά θα ‘’δένουν’’ με τον τουρισμό;

 

Ακριβώς! Η διασύνδεση των τοπικών προϊόντων με την τοπική κουζίνα και το τοπικό Τουριστικό προϊόν θα μας επιτρέψουν την παράλληλη προώθησή τους. Η Σάμος έχει την δυνατότητα, ίσως είναι από τα λίγα νησιά που μπορούν, να προσφέρει στους κατοίκους της και στους  επισκέπτες προϊόντα άριστης ποιότητας. Αυτό που λέμε από την παραγωγή στην κατανάλωση. Το πιστεύουμε στον συνδυασμό μας, το πιστεύω προσωπικά ο ίδιος και αυτή η πίστη στο εγχείρημα είναι που φέρνει σήμερα υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές με τον Νίκο Κατρακάζο.

 

Επανέρχομαι στο πρακτικό θέμα, πόσο εύκολο είναι να γίνουν όλα αυτά; Βέπω ότι έχετε πίστη σε όλο αυτό αλλά μπορεί να λειτουργήσει άμεσα;

 

Πιστεύουμε στις δυνατότητες των ανθρώπων μας και ναι πιστεύουμε ότι μπορούμε!

Μπορούμε άμεσα να ξεκινήσουμε την προσπάθεια με συγκριμένες δράσεις που θα μας επιτρέψουν βήμα – βήμα να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Συγκεκριμένα:

Η δημιουργία ενός τοπικού καλαθιού επιλεγμένων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων μέσα από την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και υποστήριξη της προώθησής τους μέσα από τη συμμέτοχη σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις σε συνεργασία με τους παραγωγούς.

  • Η υποστήριξη της πιστοποίησης ως ΠΟΠ /ΠΓΕ επιλεγμένων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Αυτή η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί με την εκπόνηση και υποβολή προς πιστοποίηση από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. του σχετικού φακέλου για επιλεγμένα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα.
  • Αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων σε συνεργασία με το νέο θεσμό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την παραγωγή, παρασκευή και εμπορία των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών του δήμου μας.
  • Η δημιουργία και διαχείριση τοπικής αγοράς παραγωγών αρχικά στο Βαθύ (σε πρώτη φάση) και στη συνέχεια και στο Πυθαγόρειο. Η δημιουργία και λειτουργία της συγκεκριμένης τοπικής αγοράς, σκοπό έχει την διάθεση τοπικών προϊόντων, με προτεραιότητα σε ΠΟΠ, ΠΓΕ και βιολογικά προϊόντα. Στη συγκεκριμένη αγορά παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων.
  • Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων προς όφελος των πολιτών σε όλες τις δημοτικές ενότητες
  • Υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης για καινοτόμα προγράμματα και νέες χρηματοδοτήσεις, τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους.
  • Διοργάνωση δράσεων δικτύωσης και ενημέρωσης μεταξύ τοπικών παραγώγων και επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρωτότυπων συνεργασιών.
  • Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις δημοτικές ενότητες για την υποστήριξη των αγροτών του δήμου.
  • Κατασκευή φραγμάτων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Μπορούν να γίνουν έργα μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης απόδοσης.
  • Ενίσχυση του δικτύου ποτίστρων για την υποστήριξη των κτηνοτρόφων

 

Όλα αυτά όμως για να αρχίσουν να πραγματοποιούνται χρειάζονται δυο απαραίτητες προϋποθέσεις.

Να ψηφίσει ο κόσμος την Κυριακή 26 Μαϊου τον συνδυασμό ‘’ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΜΟ’’ με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Νίκο Κατρακάζο.

Να δώσει ο κόσμος με την ψήφο του στον Νίκο Καραβοκυρό την δυνατότητα να εκλεγεί. Την δυνατότητα να αγωνιστώ για την επιτυχία του στόχου μας.