Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Μαρτίου  στις 6 η ώρα το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Σάμου με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά τα θέματα είναι τα εξής:

1. Υποβολή πρότασης στο ERASMUS. Εισηγητής: Τµήµα Προγραµµατισµού.

2. Έναρξη διαδικασιών αδελφοποίησης ∆ήµου Σάµου µε το ∆ήµο Κρότωνα Ιταλίας. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος πρόεδρος ∆.Σ.

3. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος πρόεδρος ∆.Σ.

4. Έγκριση ποσών για έκτακτες οικονοµικές ενίσχυσης σε ευπαθείς οµάδες. Εισηγητής: ∆/ση Κοινωνικής Πρόνοιας.

5. Χαρακτηρισµός αρδευτικών περιοχών & αρδευτικής περιόδου – πρόσληψη υδρονοµέων Άρδευσης στο ∆ήµο Σάµου. Εισηγητής: Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας .

6. Πρόσληψη για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες µέχρι δυο η κατ’ εξαίρεση τρεις µήνες για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλίων Εισηγητής: Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας

7. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης της πενθήµερης εργασίας του τµήµατος αποκοµιδής και ανακυκλώσιµων υλικών και του τµήµατος Καθαρισµού Κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου της ∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του ∆ήµου Σάµου. Εισηγητής: Βαλκαµλής Βασίλειος Αντιδήµαρχος Σάµου.

8. Αποδοχή παραίτησης – Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σάµου. .. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος πρόεδρος ∆.Σ.

9. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος πρόεδρος ∆.Σ.

10. Έγκριση υπογραφής συµφωνίας του ∆ήµου Σάµου µε το φιλοζωικό σωµατείο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΜΟΥ για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων στην δυτική Σάµο, εξάµηνης διάρκειας. Εισηγητής Τσολακάκης Σταµάτιος προϊστάµενος ∆/νσης Τοπικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης.

11. Εισήγηση για την εξασφάλιση προσωπικού και οχήµατος εξοπλισµένου κατάλληλα για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων. Εισηγητής: Τσολακάκης Σταµάτιος προϊστάµενος ∆/νσης Τοπικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης.

12. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού. Εισηγητής:: Οικονοµική επιτροπή- Οικονοµική υπηρεσία

13. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Βόρειο Αιγαίο» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και µετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον, µε επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής» µε τίτλο «Υλοποίηση µέτρων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιµο και τον έλεγχο απολήψεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» καθώς και έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης. Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.

14. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Βόρειο Αιγαίο» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και µετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον, µε επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής» µε τίτλο «Υλοποίηση µέτρων του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών απορροής Ποταµών Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιµο και τον έλεγχο απολήψεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», καθώς και έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης. Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες 3

15. Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώµατος προαίρεσης της υπηρεσίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Εισηγητής:: Τεχνικές υπηρεσίες – ΕΠΠΕ.

16. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΠΡΑΙΛΑ ΣΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ». Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.

17. Χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

18. Έγκριση µελέτης καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες διάτρησης υδρογεώτρησης στην περιοχή «ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΤΚ Υδρούσσας». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες

19. Αίτηµα της Ubakis Real Estate SL για σύνδεση µε το κεντρικό τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης. Εισηγητής:: Τεχνικές υπηρεσίες

20. Έγκριση απόφασης του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Βαθέος ∆ήµου Σάµου, σχετικά µε την παροχή δωρεάν γευµάτων που παρασκευάζονται καθηµερινά στα µαγειρεία του Ιδρύµατος σε απόρους πολίτες. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος πρόεδρος ∆.Σ.

21. Αποζηµίωση µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ΟΠΠΟΝΑΣ». Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠ∆∆.

22. Έγκριση της υπ’ αριθµ. 15/2017 απόφασης του ΝΠ∆∆ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ µε θέµα Τακτοποιητική Αναµόρφωση Π/Υ , Τεχνικού προγράµµατος κα Προγράµµατος ∆ράσης οικ. έτους 2017. Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠ∆∆.

23. Έγκριση της υπ’ αριθµ. 21/2017 απόφασης ∆.Σ του ΝΠ∆∆ «∆.Ο.ΤΟΥΡ.Σ» µε θέµα Τακτοποιητική Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2017, τεχνικού προγράµµατος και προγράµµατος ∆ράσης. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος πρόεδρος ∆.Σ.

24. ∆ιαγραφές τελών ∆Ε Πυθαγορείου. Εισηγητής: Τµήµα εσόδων.

25. ∆ιαγραφές τελών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ∆Ε Βαθέος. Εισηγητής: Τµήµα εσόδων.

26. Εξέταση αιτήµατος Κουτσοδήµου Αθανάσιου. Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων.

27. ∆ιαγραφές τελών ∆Ε Καρλοβάσου. Εισηγητής: Τµήµα εσόδων.

28. Εκµίσθωση ∆ηµοτικού ακινήτου κυλικείου – Αναψυκτήριο θεάτρου Αη Γιαννάκη της ∆/Κ Βαθέος. Εισηγητής: Τµήµα εσόδων.

29. Εκµίσθωση χώρου για την τοποθέτηση αυτόµατης ταµειολογιστικής µηχανής (ΑΤΜ) της τράπεζας EUROBANK στην πρόσοψη του κτηρίου της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης της ∆/Κ Πυθαγορείου. Εισηγητής: Τµήµα εσόδων.

30. Παραχώρηση χρήσης δηµοτικού ακινήτου της ∆/Κ Παγωνδα για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κοινού από το ταχυδροµικό διανοµέα. Εισηγητής: Βαλκαµλής Βασίλειος Αντιδήµαρχος Σάµου.

31. Μετακινήσεις ∆ήµαρχου Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών Συµβούλων.