Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ».

 

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 18η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  25  Νοεμβρίου  2020, ημέρα Tετάρτη  με ώρα έναρξης 18:00  και λήξη 22:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020  εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Μείωση μισθωμάτων περιπτέρων.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

2.- Απαλλαγή ή ρύθμιση μισθώματος σχολικών κυλικείων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου, για το σχολικό έτος 2019-2020 και μείωση μισθώματος έως και 40% για το σχολικό έτος 2020-2021.

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σής του Δήμου].

3.- Ρυθμίσεις για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σής Δήμου Δυτικής Σάμου (άρθρο 44 Ν.4735/2020).

[Εισηγητής  η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σής του Δήμου].

4.- Παραχώρηση Κοινόχρηστων χώρων (πλατειών) για εκμίσθωση έτους 2020.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

5.- ΄Εγκριση Κανονισμού ΄Αρδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

6.- Περί προσωρινής μεταστέγασης Σχολικών Μονάδων του Δήμου που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας].

7.- Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δυτικής Σάμου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4604/2019.

[Εισηγητής  η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

8.- Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ. 1 Ν.3852/2010).

[Εισηγητής  η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

9.- Έγκριση κοπής δένδρου στο δημοτικό παρκινγκ έναντι Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

10.- Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την παραλαβή φακέλων προσωπικού «ΚΑΠΗ Καρλοβάσου» και «Βοήθειας στο Σπίτι»   από την Σαμιακή Αρωγή.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος].

11.- ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2021.

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

12.-  Χορήγηση επιδόματος 600,00 Ευρώ σε σεισμόπληκτες οικογένειες.

[Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο].

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ