«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

 

Η 9η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, θα διεξαχθεί την Παρασκευή  30  Ιουνίου στις 7 η ώρα  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

1.- Αναγκαιότητα για απ΄ ευθείας αγορά οικοπέδων πλησίον της πλατείας Κοντείκων.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

2.- ΄Εγκριση Πρακτικού γνωμοδότησης Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παράταση του υποέργου α/α 3 με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος εποπτείας και διαχείρισης στόλου μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας» της πράξης MIS 5070553.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

3.- ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

4.- ΄Εγκριση της παράτασης εκτέλεσης της μελέτης: «ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

5.- ΄Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

6.- Aποδοχή ποσών και 4η , 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2023.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

7.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «Βελανιδιά» (εκτός

οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Μαραθοκάμπου της Δ/Ε

Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ι. Βαλσαμίδης]

8.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «Λιμνιώνας» (εκτός

οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Μαραθοκάμπου της Δ/Ε

Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ι. Βαλσαμίδης]

9.- Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

(ΤΑΠΤΟΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021 – 2027.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

10.- Αίτημα απαλλαγής από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

(κωδ.συν.58060) σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 174 του Ν.3463/06 ΔΚΚ.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία – Τμήμα Ταμείου]

11.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 75554).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

12.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 47294).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

13.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής  Q.P. 60574 (427).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

14.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 9974).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

15.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 56097).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

16.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής  Q.P. 65134 (40164) .

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου]

17.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής (Q.P. 12284).

           [Eισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού – Αναγνώστου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ