Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ».

 

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 5η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  23  Απριλίου  2021, ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 19:00΄  και λήξη 23:00΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020  εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

2.- ΄Εγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του «Κέντρου Κοινότητας Δυτικής Σάμου».

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

3.- ΄Εγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου: «Κέντρο Κοινότητας Δυτικής Σάμου».

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

4.- Χαρακτηρισμός οδού προϋΦιστάμενης του 1923 ως διατηρητέα, στο Ο.Τ. 4 εντός σχεδίου πόλεως Καρλοβάσου στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής].

5.- Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστου ηλεκτρονικού υλικού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν είναι δυνατόν να εκποιηθεί.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

6.- Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.101.812,34€ (με ΦΠΑ 17%). που αποτελείται από τα υποέργα: 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ προϋπολογισμού 701.812,34€ (με ΦΠΑ 17%) , 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ  προϋπολογισμού 400.000,00  € (με ΦΠΑ 17%) σύμφωνα με το από 5/2/2021 έγγραφο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

7.- Μείωση μισθωμάτων περιπτέρων  λόγω COVID – 19.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

8.- Αναπροσαρμογή και απόδοση ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021 λόγω πανδημίας.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

9.- Αναμόρφωση 3η προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης έτους 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

10.- Αναμόρφωση Στοχοθεσίας «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

11.- ΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου (περιόδου 01/01/2020 – 31/12/2020) για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

12.- Κοπή τεσσάρων δέντρων στην πλατεία Λυκούργου Λογοθέτη της Κοινότητας Καρλοβασίων.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

13.- Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής].

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ