«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»

 

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στις 6 η ώρα το απόγευμα  το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

Αναλυτικά τα θέματα:

 

 1. Εισήγηση περί προαγωγής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος σχολικής επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπ/σης.

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες σε   ευπαθείς ομάδες.

    Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΝΤΑΙΪΚΩΝ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση ορίων Καθορισμού χερσαίας Ζώνης περιοχής Αγ Παρασκευής Δ.Κ Σαμίων

Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Αποδοχή της πράξης ένταξης – έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της

της πράξης «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων Δήμου Σάμου»,    Π/Υ 155.600,00

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή πράξης ένταξης – έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου

Σάμου Π/Υ 210.00 € ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Εισηγητής:  Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Καθορισμός τρόπου εκπόνησης της Μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας»

(ΣΒΑΚ) με χρηματοδότηση  από το Πράσινο Ταμείο.

    Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

άξονας προτεραιότητας 01  «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές

προτεραιότητες» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας

«Δράσεις για τη βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης

σε γεωργική η και κτηνοτροφικές εκμετάλλευσης» (Μελέτη  Ασφαλτοστρώσεις Δ/Κ

Χώρας).

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Τροποποίηση της 266/2018 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Σάμου με θέμα την

επιχορήγηση του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Σάμου Ίδρυμα Νταελ.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (10η) – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου

Σάμου   οικ. έτους  2018.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης εθελοντών κτηνιάτρων του Πανελλήνιου

Κτηνιατρικού Συλλόγου από την Αθήνα για μαζικές στειρώσεις.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικής γεώτρησης για την ύδρευση των κατοίκων της Δ/Κ Μυτιληνιών.

    Εισηγητής: Βαλκαλμής Βασίλειος Αντιδήμαρχος Σάμου.

 1. Εισήγηση Οικονομικής υπηρεσίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – Τμήμα εσόδων.

 

 

 

 

 

 

 1. Ανανέωση μίσθωσης χώρου της COSMOTE AE στη θέση Βροντιανή (Δεξαμενή) Δ.Κ

Παλαιοκάστρου.

Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών- τμήμα εσόδων.

 1. Διαγραφές τελών

Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Επιχορήγηση του Συλλόγου γονέων κηδεμόνων & φίλων ατόμων με αναπτυξιακή

υστέρηση ΠΕ Σάμου η «ΜΕΛΙΣΣΑ».

    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Παραχώρηση χρήσης χώρων σε Συλλόγους.

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ. Σ   

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου