Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 20η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 1. Συζήτηση επί των Θεμάτων και ερωτημάτων που αφορούν τις άμεσες ανάγκες του

Δήμου Ανατολικής Σάμου που προκύπτουν από την διαχείριση του  μεταναστευτικού ,

όπως αυτά διατυπώθηκαν εγγράφως από το γραφείο του κ. κ. Πρωθυπουργού μέσω

σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Βουλευτή του Ν. Σάμου κ. Χ.

Στεφανάδη προς το Δήμο Ανατολικής

Εισηγητής: Δήμαρχος κ Στάντζος Γεώργιος.

 1. Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020 Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ Στάντζος Γεώργιος.

 1. Συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ανατολικής Σάμου.

      Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός προέδρου και παραγωγικών τάξεων της δημοτικής επιτροπής Παιδείας Δήμου

Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ Στάντζος Γεώργιος.

 1. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος CLLC/LEADER (Ε.Π.Δ

Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ ΑΕ

      Εισηγητής: Δήμαρχος κ Στάντζος Γεώργιος.

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την σφράγιση και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  ΚΥΕ.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ.

 1. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση μελέτης ρύθμισης Κυκλοφορίας σήμανσης στα πλαίσια της εκτέλεσης του εργου

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ (ΣΑΜΟΥ – ΒΑΘΕΟΣ-

ΠΑΛ/ΚΑΣΤΡΟΥ).

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Προσχώρηση στους όρους της σύμβασης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ

ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow accent) και

εξουσιοδότηση του δήμαρχου για την υπογραφή της,  στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού

προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή ένταξης των πράξεων στο Πρόγραμμα CLLC/LEADER.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού 

 1. Εισήγηση για τη συμμέτοχη του Δήμου Ανατολικής Σάμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική

εταιρία «Δίκτυο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία»,  με διακριτικό τίτλο

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

Εισηγητής: Μητσός Μιχαήλ Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και

συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου