Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ».

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 14η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  02  Δεκεμβρίου  2021, ημέρα Πέμπτη  με ώρα έναρξης 18:00΄  και λήξη 23:00΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020  εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.- ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2022.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

2.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Κουμαιίκων.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

3.- Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την ύπαρξη ή όχι  μεταβολών  που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών, κλπ.)  στους οικισμούς των περιοχών του Δήμου Δυτικής Σάμου, μέχρι σήμερα.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

4.- 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

5.- Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δήμου Σάμου για τα Δημοτικά τέλη (ΔΕΗ – ΔΤ – ΔΦ) και τελών Ύδρευσης.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

6.- Ορισμός μέλους Δήμου Δυτικής Σάμου για την συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου (ΦΕΚ 491/Β΄/09.02.2021)».

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος, κ.Αγγελική Γαλανού].

7.- Ορισμός μέλους Δήμου Δυτικής Σάμου για την συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου (ΦΕΚ 491/Β΄/09.02.2021)».

[Εισηγητής  ο σύμβουλος, κ.Δ.Κυπραίου].

8.- Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος, κ.Α. Γαλανού].

9.- ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

10.- ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου (περ. 01/01/ – 31/03/2021) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

11.- ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου (περ. 01/01/ – 30/06/2021) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Δυτικής Σάμου.

       [Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

12.- ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου (περ. 01/01/ – 30/09/2021) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Δυτικής Σάμου..

       [Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

13.- Αίτημα Δήμου Δυτικής Σάμου για την παραχώρηση ακινήτων Ο.Α.Ε.Δ. στο Καρλόβασι.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος, κ.Γ.Διακοσταμάτης].

14.- Αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε. «Φωτώνησος Τεχνών και Πολιτισμού» για την παραχώρηση χώρου στο Κοινοτικό κατάστημα Κοντακαιίκων.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

15.- Αίτημα Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου για την στήριξη ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών για την διαγραφή της επιστρεπτέας προκαταβολής επαγγελματιών Σάμου.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                      ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ