Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σάμου την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στις 6 η ώρα το απόγευμα με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.Αναλυτικά τα θέματα είναι:

1. Αίτηµα παράτασης του Πιλοτικού προγράµµατος ∆ιευκόλυνσης Θεωρήσεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος πρόεδρος ∆.Σ.

2. Έγκριση σχεδίου Όρων ∆όµησης – χρήσεων Γής Λιµένα (master plan) Πυθαγορείου. Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισαίος πρόεδρος ΝΠ∆∆.

3. ∆ιενέργεια οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες

4. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης ¨Τροποποίηση οριστικής µελέτης ύδρευσης πόλης Σάµου και Βαθέος (εξωτερικά υδραγωγεία) « στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ¨Βόρειο Αιγαίο» Άξονας προτεραιότητας 3 ¨Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και µετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο περιβάλλον , µε επάρκεια πόρων για ανάπτυξη απασχόληση και αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε τίτλο: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος καθώς και έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης.. Εισηγητής Τεχνικές υπηρεσίες.

5. Παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε τη διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών ορών του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

6. Κατάργηση του συνδέσµου ΟΤΑ ∆ήµων Βαθέος Πυθαγορείου.. Εισηγητής:: Τµήµα προγραµµατισµού.

7. Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και ∆ήµου Σάµου για «Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του κτιρίου ΞΕΝΙΑ – ∆ηµιουργία Κέντρου Επιστήµης Λόγου και Τέχνης– ∆ηµιουργία ∆ιαδραστικού Περιβαλλοντικού Κέντρου Αιγαίου.. Εισηγητής: Τµήµα προγραµµατισµού.

8. Έγκριση όρων για τη σύναψη σύµβασης µε την Ε.Ε.Α.Α. για ενεργοποίηση ρευµάτων ανακύκλωσης. Εισηγητής: Τµήµα προγραµµατισµού

9. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού Εισηγητής:: Οικονοµική επιτροπή – Τµήµα προγραµµατισµού

10. Επικαιροποίηση «Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας ∆ήµου Σάµου για συγχρηµατοδοτούµενα έργα». Εισηγητής: Τµήµα προγραµµατισµού

11. Ορισµός µελών για τη συγκρότηση επιτροπής επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηµατογράφων Εισηγητής: Αµυρσώνης Κων/νος πρόεδρος ∆.Σ

12. Καθορισµός Εξόδων παράστασης Προέδρου και αντιπροέδρου του Ν.Π.∆.∆ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ». Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠ∆∆.

13. Αποζηµίωση µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠ∆∆

14. Έγκριση της υπ’ αριθµ. 1/2017 απόφασης της ΕΠΖ, µε θέµα Χωροθέτηση Λαϊκής αγοράς καθορισµός χώρων στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Σάµου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήµαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

15. Έγκριση της υπ’ αριθµ. 2/2017 απόφασης της ΕΠΖ µε θέµα: Κοπή δέντρου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βαθέος Σάµου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήµαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

16. Έγκριση της υπ’ αριθµ. 4/2017 απόφασης της ΕΠΖ µε θέµα: Κυκλοφοριακή µελέτη παραχώρησης θέσης στάθµευσης στη συνοικία προσφυγικών της πόλεως Σάµου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήµαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

17. Μετακινήσεις ∆ημάρχου Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών Συµβούλων.