ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το ΄Αρθρο 74 του Ν.4555/2018).

 

 

Σας προσκαλούμε  στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 02  του μηνός  Δεκεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

1.- ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2020.

2.- ΄Εγκριση Συμβάσεων Διαδημοτικής Συνεργασίας για έργα που αφορούν τον Δήμο Δυτικής Σάμου.

3.- Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Πυρασφάλειες Σχολικών Μονάδων  Δήμου Δυτικής Σάμου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», Πρόσκληση VIII Αρ. Πρωτοκόλλου 29816/18-4-2019 καθώς και έγκριση τεχνικής έκθεσης και προϋπολογισμού.

4.- Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Δυτικής Σάμου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», Πρόσκληση ΙX Αρ. Πρωτοκόλλου 29878/18-4-2019 καθώς και έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.

5.- Έγκριση υποβολής πρότασης των υποέργων 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 1.008.618,67  € (με ΦΠΑ 17%), 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  προϋπολογισμού 865.280,60  € (με ΦΠΑ 17%) και 3. ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 1.807.448,76 € (με ΦΠΑ 17%)   στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυμάτων», με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης», Πρόσκληση II Αρ. Πρωτοκόλλου 18341/10-5-2019 στην πράξη «ΑΡΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ» η οποία θα υποβληθεί από κοινού με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου καθώς και έγκριση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης.

6.- Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δυτικής Σάμου

7.- Ορισμός μελών του Δ.Σ. στο  Συντονιστικό Τοπικό ΄Οργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.).

8.- Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95 Α /22-06-1984) «Για περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500μ. από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Ν.1337/83 στο Δήμο Δυτικής Σάμου.

9.- Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή  και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

10.- Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  μέχρι τέλους του έτους 2019.

11.- Λήψη απόφασης για σύνδεση στο Διατραπεζικό Σύστημα Δίας.

12.- Προσαρμογή διατάξεων του Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου τις ρυθμίσεις των Νόμων: 4635/30-10-2019, 4623/2019 και 4555/2018.

13.- Ορισμός μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων.

14.- Ορισμός μελών επιτροπής απογραφής πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

15.- Γνωμοδότηση για την ίδρυση της ειδικότητας του Υπαλλήλου Τουριστικών Υπηρεσιών στην Γ΄ τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Καρλοβασίου.

16.- Εκμίσθωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δήμου Δυτικής Σάμου στο Καρλόβασι στον Σύλλογο Μουσικής και Πολιτιστικής Δημιουργίας «ΗΔΥΛΗ».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ  ΑΡΙΑΔΝΗ