«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Αν. Σάμου την Τετάρτη 13 Μαίου με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα:

1.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 75/2019 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δήμου Δυτικής

Σάμου περί ορισμού εκπροσώπων  στο Δκ/Σ του Διαδημοτικού Λιμενικού  Ταμείου

Σάμου.

Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.

 1. Εισήγηση για την σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Μεταβατικό Ο.Ε.Υ

του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή.

 1. Έγκριση σχεδίου & μνημονίου ενεργειών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας

Δασικών πυρκαγιών Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και λοιπών, περί απαλλαγής

δημοτικών τελών για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων

διασποράς του κορονοΐου COVID-19.

      Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Ανατολικής Σάμου ( 59/2020 & 70/2020

αποφάσεις Ο.Ε).

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπήΔιονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.

 1. Έκτακτη επιχορήγηση σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σάμου

Εισηγητής: Βογιατζής Κω/νος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αμοιβή του δικηγόρου Αθηνών Πάνου Λαζαράτου για την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως

κατά της υπ’  αριθμ.  1311/2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου..

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ 

 1. Χαρακτηρισμός αρδευτικών περιοχών & Αρδευτικής περιόδου – Πρόσληψη υδρονομέων

άρδευσης στο Δήμο ανατολικής Σάμου.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

 1. Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2020.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Αναπτυξης.

 1. Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την για την εκτέλεση του

επενδυτικού έργου με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων της

Δημοτικής Ενότητας Βαθεος του Δήμου Σάμου» ενταγμένο στο πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Εισήγηση Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην ιδιοκτησία του Δήμου

Ανατολικής Σάμου στο Μαλαγάρι για τη δημιουργία σχολικού συγκροτήματος.

Εισηγητής: Επιτροπής Ποιότητα Ζωής – Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Ορισμός μελών επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών για αγορά , εκποίηση, μίσθωση ή

εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων Βάσει του Π.Δ 270/81 για το έτος 2020.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

 1. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών

πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση , αγορά και εκποίηση για το έτος 2020

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

 1. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης Εθελοντή Κτηνιάτρου και ενός συνεργάτη από την

Αθήνα για πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Εισήγηση για έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Ανατολικής

Σάμου με το φιλοζωικό σωματείο Σάμου με την επωνυμία «Samos animal welfare

association».

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

 16.Παραχώρηση χρήσης γραφείων 1ου ορόφου του κτιρίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου

που βρίσκεται στη Κοινότητα Χώρας, για την στέγαση του αερομεταφερομένου

Πεζοπόρου τμήματος του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και

Κρήτης με έδρα τη Σάμο.

Εισηγητής: Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος  

 1. Παράταση χρόνου λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού – Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας.

 1. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχιακή.

      Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.