Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Δερβενακίων και Α. Αλέξη , 83100 Βαθύ Σάμου ) στις 30/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει Β) Της αρ. 429/12-03-2020(ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-03-2020) απόφασης Γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει Δ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6- Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Ε) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ. Π. οικ. 27397/14.5.2022 (ΦΕΚ 2369/τ. Β’/14-5-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) θα πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 1 : Λειτουργία «Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου» στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Σάμου

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα Χίου», στο Δήμο Χίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου .
Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουρνιάς , Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, Xωρικού Σχεδιασμού & Aπόδημου Ελληνισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λιμένας, αλιευτικό καταφύγιο και υδατοδρόμιο Οινουσσών», Δήμου Οινουσσών.
Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουρνιάς , Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Xωρικού Σχεδιασμού & Aπόδημου Ελληνισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος με Δείκτες Παρακολούθησης 2021-2023 της ΠΒΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 5: Ενημέρωση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2023
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63cfd182874a8294a8da4368 στις 24/01/23 14:43
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΘΕΜΑ 6 : Μεταφορά προσωπικού της αμιγούς επιχείρησης της πρώην Ν.Α. Λέσβου με την επωνυμία ΄΄Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου-ΑΕΝΑΛ΄΄.
Εισηγητές: Α) κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου & Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
Β) κ. Πανάγος Κουφέλος, Αντιπεριφερειάρχης Ν.Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο

ΘΕΜΑ 7 : Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2023
Εισηγητές: Α) κ. Νικόλαος Νύκτας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Κοινωνικής Μέριμνας
Β) κ. Αγγελική Πολυτάκη, Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 8 : Έγκριση Σχεδίων για την αντιμετώπιση α) των δασικών πυρκαγιών, β)των
πλημμυρικών φαινομένων, γ) των χιονοπτώσεων-παγετού και δ) του σεισμικού
κινδύνου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Μαλλιαρός, Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ 9 : Προέγκριση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Ολοκληρωμένη Γεωμετρική Τεκμηρίωση του κτηριακού συνόλου ΛΩΒΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2023
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καρτάλης, Αν.Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου

ΘΕΜΑ 10 : Έγκριση εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Εισηγητής: κ. Μιχάλης Πασπάτης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

ΘΕΜΑ 11 : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Π.Ε. Λέσβου, για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για ναυάγια – πλοία
Εισηγητής: κ. Πανάγος Κουφέλος, Αντιπεριφερειάρχης Ν.Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο

ΘΕΜΑ 12 : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Π.Ε. Λήμνου, για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός-Έπαρχος Λήμνου

ΘΕΜΑ 13 : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Π.Ε. Λήμνου , για συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την εκμίσθωση Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής
Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας-Λαμπρινός-Έπαρχος Λήμνου

ΘΕΜΑ 14 : Αντικατάσταση Προέδρου – Μέλους Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Εισηγητής: κ. Δημοσθένης Βούκουνας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ