Την ∆ευτέρα  10 ∆εκεµβρίου  2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π.Ε.  Σάμου,  θα  πραγµατοποιηθεί  σύσκεψη  του  Συντονιστικού  Οργάνου  Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) µε τη συµµετοχή των αποδεκτών για ενέργεια, προκειµένου να δοθεί έµφαση στα παρακάτω αντικείµενα:

  1. Απολογισµός αντιπυρικής περιόδου 2018 στον  Νοµό Σάµου.
  2. ∆ράσεις πρόληψης ενόψει χειµερινής περιόδου .
  3. Μεταναστευτικό – ∆ράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία.