ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55Α΄/11-03- 2020) και την υπ’αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ΟΙΚ20764/-11-2020 του ΥΠΕΣ οι  συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεως.

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  1η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

  1. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
  2. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr .

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  1, θέματα  7 )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   2045/25-2-2021,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

  1. Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή – Γραφείο πολιτικής προστασίας

  1. Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού του Δήμου Aνατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή – Γραφείο πολιτικής προστασίας

  1. Πρόταση Ίδρυσης νέων ειδικοτήτων στο Μαυρογένειο ΕΠΑ. Λ Σάμου – Μεταβολές σχολικών μονάδων Εσπερινού ΕΠΑΛ Σάμου.  

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος επιτροπής παιδείας.

  1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον ΔΕΔΔΗΕ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

  1. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών μέχρι τέλους του έτους 2021.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

  1. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχιακή

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.