Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στά πλαίσια τῆς φροντίδος γιά τήν Κατήχηση στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί τήν ὃσο τό δυνατόν καλύτερη συμμετοχή μας στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας ἐγκαινίασε γιά τό ἱεραποστολικό ἒτος 2023-2024 ἓνα νέο κύκλο ἀπογευματινῶν ὁμιλιῶν μέ σκοπό τή συνέχιση τῶν Συνάξεων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς σέ ἀκόμη περισσότερες περιοχές τῆς ἀκριτικῆς μας περιφέρειας καί μέ τή συμμετοχή ἀκόμη περισσότερων ἀδελφῶν μας, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, καί στόχο τήν πνευματική ἀναβάθμιση τῆς ζωῆς μέσα ἀπό τήν ἐρμηνεία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐν πνεύματι λογική συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Οἱ Συνάξεις ξεκίνησαν τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Νοεμβρίου καί λειτουργοῦν σέ πολλές Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας, σέ Σάμο, Ἰκαρία καί Φούρνους.