Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στις 3  Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα διεξαχθεί στο νέο Δημοτικό Μέγαρο Πυθαγορείου, σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 129/2020 απόφαση Δ.Σ.

Η έναρξη της παρούσας συνεδρίασης θα είναι στις 19.00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω πίνακα θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 Σημείωση:

 1. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   9074/30-7-2020,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

  

 1. Ορισμός εκπροσώπων στη Κοινή Συντονιστική Επιτροπή του Μνημονίου συνεργασίας με

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

      Εισηγητής: Κολάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ,     

 1. Σύσταση Δημοτικής επιτροπής Ισότητας.

Εισηγητής: Κολάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ,     

 1. Συζήτηση ενημέρωση επί του σχεδίου Διακήρυξης της πράξης Αποχετευτικό δίκτυο και

ΜΕΛ πόλεως Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού – Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Παραχώρηση του κοινοτικού κτιρίου πλατείας Ειρήνης Κοινότητας Πυθαγορείου στον

πολιτιστικό σύλλογο Λυκούργο.

Εισηγητής: Νικολαΐδης Ανατάσεως πρόεδρος συμβουλίου Κοινότητας Πυθαγορείου.

 1. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Καϊλα Δέσποινα αντιδήμαρχος- Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας

 1. Έγκριση εκτάκτων χρηματικών βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας.

 1. Επικαιροποίηση η μη της 238/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου

Σάμου. (Δημιουργία Λαϊκής Αγοράς – Καθορισμός χώρων άσκησης στάσιμου Εμπορίου).

Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Αντικατάσταση μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης  του Δήμου Ανατολικής Σάμου με το ΓΝ Σάμου για την υλοποίηση της πράξης

«Πλήρης Ανακαίνιση κοιτώνων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ΓΝ Νοσοκομείου

Σάμου».

Εισηγητής:   Κολάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ,     

 1. Εισήγηση για καθιέρωση ημερών και ωραρίου του κοινού του τμήματος Δημοτικής

Κατάστασης  & Ληξιαρχείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής:  Κολάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η) – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020

Δήμου Αν. Σάμου.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών

 1. Εισήγηση – πρόταση ίδρυσης Γενικού Λυκείου στη Δημοτική ενότητα Πυθαγορείου.

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

 1. Τροποποίηση όδευσης αγωγού στην Μετατόπιση αγωγού ύδρευση στη θέση Αγ.

Αθανάσιος – Δήμα , Σάμου.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Αποδοχή όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου της πράξης ¨Ασφαλτοστρώσεις Δ/Κ

Χώρας προϋπολογισμού  819.000,00 € ενταγμένου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΕΠ Βόρειο Αιγαίο στη πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ 4087 με

τίτλο Συμπληρωματικό έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας

λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.