Με κοινή υπουργική απόφαση (Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.27818/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1648/03- 05-2020) επιβλήθηκε απαγόρευση των µετακινήσεων των πολιτών εκτός του νοµού που διαµένουν. Ο περιορισµός ισχύει για το χρονικό διάστηµα, από 4.5.2020 ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00 και δεν καταλαµβάνει µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικούς Γραµµατείς και Υπηρεσιακούς Γραµµατείς, βουλευτές, δηµάρχους, Αντιδηµάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και συντονιστές αποκεντρωµένων διοικήσεων για µετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάµεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρµόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Με την απόφαση αυτή ορίστηκαν και οι συγκεκριµένες περιπτώσεις που επιτρέπεται η µετακίνηση εκτός νοµού των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελµατικών, αναγκών τους που δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µε άλλον τρόπο, συγκεκριµένα:

α) Μετακίνηση εκτός νοµού για εργασία
Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται µε σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούµενο, µε έγγραφη δήλωση του ιδίου.

β) Μετακίνηση εκτός νοµού για λόγους υγείας
Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται µε σχετική ιατρική βεβαίωση.

γ) Μετακίνηση εκτός νοµού για τελετή.
Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθµού) που πιστοποιείται µε έγγραφη δήλωση του πολίτη.

δ) Μετακίνηση εκτός νοµού για επικοινωνία γονέων µε τα τέκνα τους
Μετάβαση διαζευγµένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, που πιστοποιείται µε έγγραφη δήλωση του πολίτη.

ε) Μετακίνηση εκτός νοµού για µετάβαση στον τόπο της µόνιµης κατοικίας
Εφάπαξ µετάβαση στον τόπο της µόνιµης κατοικίας που πιστοποιείται µε Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που λαµβάνεται από ιστότοπο η µε αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1
Προσοχή: η µετάβαση µπορεί να γίνει µόνο µια φορά, χωρίς δικαίωµα επιστροφής.

Έλεγχος, πρόστιµο και ποινικές κυρώσεις
Ο έλεγχος για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων γίνεται από την Ελληνική Αστυνοµία, τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, τις Λιµενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και την Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, µε απλή πράξη των ανωτέρω αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις.

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σάµου

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΑΤΟΥΡΗΣ