ΘΕΜΑ: «Προσωρινά Μέτρα Οδικής Κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή Αποκριάτικων Εκδηλώσεων επί της ΧΖΛ
Σάμου»
1. Στη Σάμο σήμερα την 23/02/2023 ημέρα Πέμπτη, ο Λιμενάρχης Σάμου Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος,
έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/1999) «Κύρωση του κώδικα οδικής
κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σάμου (ΦΕΚ 484 Β’ / 1978).
γ. Το με Αρ. Πρωτ.: 1430/15-02-2023 έγγραφο του Δήμου Ανατολικής Σάμου,
δ. Την ανάγκη που έχει προκύψει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου
Ανατολικής Σάμου, στην πλατεία Πυθαγόρα, που πρόκειται να διεξαχθεί στις 25/02/2023, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη διάρκειά
της.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
2. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την 25/02/2023 σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου λόγω λήψης μέτρων τάξης και αστυνόμευσης κατά την διεξαγωγή των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
3. Ειδικότερα το Σάββατο 25/02/2023 από ώρα 18:15 έως πέρας εκδηλώσεως και μόνο για τον απολύτως αναγκαίο για την τέλεση της εκδήλωσης χρόνο, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου οχήματος εντός τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου, επί της παραλιακής
οδού Θεμ. Σοφούλη από το ύψος της κάθετης στην παραλιακή οδό, οδού Θησέως (Δικαστήρια) έως τη κάθετη στην παραλιακή οδό, οδό Φωτιάδου (πρώην ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ») και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά.
4. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης και ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνοι και θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης σε συνεργασία με το Γρ. Τροχαίας της Υπηρεσίας μας, τοποθετώντας κώνους, ταινίες, κινητά κιγκλιδώματα κ.λπ., προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης
ενημέρωσης των οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΟΚ, ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.
-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-
5. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα της 79 ΑΔΤΕ, του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ, της ΕΛΑΣ, της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα ασθενοφόρα, η διέλευση των οποίων θα πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τον επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.
6. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τοπικό ημερήσιο τύπο.
7. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του αρ. 52 παρ. 6 του Ν. 2696/1999.
Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του αρ. 157 του ΝΔ 87/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α’ / 1973 ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ. 11 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/2013).