ΨΗΦΙΣΜΑ

Στη Σάμο, σήμερα την 3η  Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:30 το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης), ύστερα από τη με αριθμ.πρωτ.6342/28-3-2024έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Χατζηκωνταντή Ιωάννη , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρα 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο , πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 25 μελών,  συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα  21μέλη και συγκεκριμένα :

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

 

1.ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μέλος

2.ΒΑΚΙΝΤΗ – ΚΛΑΨΑ ΜΑΡΙΑ μέλος

3.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αντ/ρχος

4.ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  μέλος

5.ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ μέλος

6.ΘΩΜΑΣΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) μέλος

7.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  αντ/ρχος

8. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ αντ/ρχος

9.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ αντ/ρχος

10.ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ αν/δρος Δ.Σ.

11.ΚΟΝΔΥΛΗ – ΠΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ αντ/ρχος

12.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αντ/ρχος

 

 

 

13.ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ μέλος

14.ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γραμματέας Δ.Σ.

15.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μέλος

16. ΣΕΪΡΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  μέλος

17.ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  μέλος 18.ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  αντ/ρχος

19.ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μέλος

20.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πρόεδροςΔ.Σ.

21.ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ μέλος

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.ΒΑΛΚΑΜΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέλος

2.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μέλος

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ μέλος

4.ΧΑΤΖΗΛΑΓΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ μέλος

 

 

Προσελεύσεις-  αποχωρήσεις

 

 

Επίσης συμμετέχουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, Αγγέλα Καζάκου αν/τρια προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, ο Αποστόλου Αθανάσιος αν/της προϊστάμενος της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος και αν/της προϊστάμενος του τμήματος Πολιτισμού & Άθλησης ΚτίστουΚων/νος.

 

Προσκλήθηκαν και  πρόεδροι Κοινοτήτων.

 

Ο  Δήμαρχος κ. Παπαγεωργίου Παρασκευάς προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση  συμμετέχει  και ο  υπάλληλος του Δήμου Σάμου Καραδημητρίου Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο  πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναγγέλλοντας το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο σύμβουλο Πνευματικάκη Ιωάννη,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το παρακάτω ψήφισμα – πρόταση που αναφέρει  τα εξής:

 

Ψήφισμα – Πρόταση διατήρησης των ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Με την ψήφιση του νόμου 5056/2023 καταργούνται αυτοδικαίως οι σχολικές επιτροπές των Δήμων στις 29/6/2024.

Λόγω ότι:

 1. Δεν ερωτήθηκαν οι Δήμοι αν συμφωνούν ή όχι με τον εν λόγω νόμο,
 2. Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών θα επιβαρύνει την λειτουργεία του εκάστοτε Δήμου με περισσότερες αρμοδιότητες,
 3. Θα δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία των σχολείων, με μεγαλύτερη δυσχέρεια ως προς την οργάνωσή τους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών,
 4. Η διατήρηση της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του Δήμου και ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα από τον Δήμο είναι πιο ευέλικτα ως προς τον ρόλο τους,
 5. Δίνεται η δυνατότητα μέχρι 31/3/2024 να αποφασίσουν αν οι Δήμοι επιθυμούν την διατήρησή τους μόνο αν έχουν πάνω από 100 σχολικές μονάδες, χωρίς να συνυπολογίζεται το κριτήριο της εδαφικής έκτασης του εκάστοτε Δήμου ή της νησιωτικότητας,

 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου αποφασίζει (ομόφωνα / κατά πλειοψηφία) ότι είναι αντίθετο με την ισχύ του νόμου 5056/2023 και προτείνει την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών ή τουλάχιστον την επιλογή από τον νομοθέτη, ούτως ώστε ο εκάστοτε Δήμος  να επιλέξει αν επιθυμεί την κατάργηση ή την διατήρησή τους.

 

Το παρόν ψήφισμα να σταλεί στους:

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου
 • Βουλευτή νομού Σάμου
 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου
 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Βουλή των Ελλήνων (Αρχηγοί κομμάτων και Πρόεδρο Βουλής)

 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • Την παραπάνω εισήγηση – πρόταση .
 • Τις διατάξεις των άρθρων 65,67  69 και 74 του  ν. 3852/2010 όπως τροποποιηθήκαν  και ισχύουν.
 • Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων (όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Είναι αντίθετο με την ισχύ του νόμου 5056/2023 και προτείνει την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών ή τουλάχιστον την επιλογή από τον νομοθέτη, ούτως ώστε ο εκάστοτε Δήμος  να επιλέξει αν επιθυμεί την κατάργηση ή την διατήρησή τους.

 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 22:25 ’

 

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  71/2024

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ        ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Χατζηκωνσταντής ΙωάννηςΤ.Υ

(Τα παρόντα μέλη) 

 

 

Σάμος  3 Απριλίου 2024

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ Ανατολικής Σάμου

Χατζηκωνσταντής Ιωάννης