Ο Δήμαρχος Σάμου, Ελλάδα, κ. Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος,

και ο Δήμαρχος Κρότωνα, Ιταλία, κ. Ugo Pugliese,

 

  1. Στηριζόμενοι στις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες τους,
  2. Έχοντας επιλέξει να συνεργαστούν στον τουριστικό, οικονομικό, κοινωνικό, επιστημονικό και πολιτιστικό τομέα,
  3. Πεπεισμένοι ότι, μέσα στο σύγχρονο κόσμο, η διπλωματία των πόλεων είναι μια πρόκληση για να οικοδομηθούν δίκαιες και διαρκείς λύσεις για την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών,
  4. Έχοντας την πεποίθηση ότι οι δήμοι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ειρήνη, την αλληλεγγύη , την σταθερότητα και την ανάπτυξη

 

συμφωνούν τα ακόλουθα:

 

 

 Άρθρο 1

Οι δύο δήμοι θα εργαστούν ώστε να προάγουν την αμοιβαία ευεργετική συνεργασία σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος για τους πολίτες τους, λαμβάνοντας υπ’όψιν την ιδιαίτερα αλλά όχι αποκλειστικά αυξανόμενη επιρροή της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην κοινωνία και θα εξετάσουν την δυνατότητα δημιουργίας κοινής διαδραστικής πλατφόρμας ιστορίας, πολιτισμού, οικολογίας, περιβάλλοντος και τουρισμού.

Οι δύο δήμοι θα επιχειρήσουν να ανταλλάξουν πληροφορίες και να μοιραστούν την εμπειρία τους στους ακόλουθους τομείς της διοίκησης του δήμου και της δημοτικής διαχείρισης: Γενική διοίκηση, δημοτικές υπηρεσίες, επαγγελματική κατάρτιση και διαχείριση του προσωπικού των επιχειρήσεων, πολιτιστικές δραστηριότητες και πολιτιστικός τουρισμός, νεολαία και άθληση, προστασία του περιβάλλοντος, οικολογική δράση, κοινωνική μέριμνα, καθώς και σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.Άρθρο 2

 

Άρθρο 3

Οι δύο δήμοι θα διευκολύνουν τις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Κρότωνα και της Σάμου και την συνέργεια των τοπικών Επιμελητηρίων και λοιπών φορέων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

 

Άρθρο 4

Οι δύο δήμοι θα ενθαρρύνουν, θα αναπτύξουν και θα διευρύνουν τη συνεργασία στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων που θα συμφωνηθούν και θα εκπονηθούν προς αμοιβαίο όφελος.

Οι δύο δήμοι θα υποστηρίζουν τη συνεργασία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Επιστημονικών φορέων για την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης .

Άρθρο 5

Οι δύο δήμοι θα εξετάσουν την από κοινού συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 

Στο παρόν πρωτόκολλο θα ενσωματωθούν τυχόν καινούργιες προτάσεις που οι  δύο δήμοι θα προωθήσουν στα πλαίσια  του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.Άρθρο 

 

Άρθρο 7

Αυτό το πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα της υπογραφής του. Tο πρωτόκολλο μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί γραπτώς με προϋπόθεση  την αμοιβαία συγκατάθεση.

Υπεγράφη, στη Σάμο, την 26η Μαΐου 2018, σε δύο αντίγραφα, στα ελληνικά και ιταλικά.

 

 

Για τον Δήμο του Κρότωνα                                    Για τον Δήμο της  Σάμου

 

                   

                 Ugo Pugliese                                                            Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος

                      Δήμαρχος                                                                  Δήμαρχος