Πρώτη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ. σήμερα κατά την οποία θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Συζήτηση και συναίνεση των μελών της Επιτροπής στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης, σχολίων και προτάσεων, επί των εξεταστέων σχεδίου διατάξεων, με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης.
  2. Συζήτηση και διατύπωση γνώμης σχετικά με σχέδιο διάταξης νόμου από το επισπεύδον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος έχει οριστεί εκπρόσωπος ΚΕΔΕ στην επιτροπή αυτή που έχει ως αντικείμενο τον διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης, και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.